دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، آذر 1399 
بررسی تاثیر فلپ هوشمند در ایرفویل نمونه هواپیمای جنگنده

صفحه 80-97

10.22034/joae.2020.132989

میثم ایزدی؛ رضا خاکی؛ سید آرش شمس طالقانی؛ ارسلان قجر


طراحی بهینه جاذب شوک MR برای ارابه فرود هواپیما

صفحه 171-196

10.22034/joae.2020.137400

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر