مطالعه تطبیقی آموزش خلبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با آموزش خلبانی سایر دانشگاهای مختلف جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده

آموزش خلبانی در دانشگاه علوم و فنون هوایی از سه مرحله توسعه، مرحله «ایجاد و سازمان‌دهی» و «رشد و گسترش کمی» را پشست سرگذاشته و در مرحله «تأکید بر کیفیت» می باشد، از این رو این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی آموزش خلبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با آموزش خلبانی سایر دانشگاه های خلبانی نظامی و غیر نظامی انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌های لازم با استفاده از مطالعه کتاب‌خانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از الگوی مطالعه تطبیقی بردی (Breddy) و به روش کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل مؤسسات آموزش عالی خلبانی AOT آمریکا، ماکسول آمریکا، دانشگاه آریزونا، دانشگاه جنگ پاکستان و دانشگاه جنگ اسرائیل، دانشگاه جامع علمی و کاربردی می باشد که با روش هدفمند انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در دروس آلات دقیق پرواز، آئرودینامیک، موتور و سیستم‌های هواپیما، فیزیولوژی، ناوبری و هواشناسی ازنظر برنامه‌ریزی ساعت درسی تفاوت معناداری بین نمونه‌های انتخاب‌شده مشاهده نگردید. دانشگاه هوایی شهید ستاری در دروس جنگ‌افزار و علوم نظامی، جنگ الکترونیک نسبت به سایر مراکز موردمطالعه، از برنامه‌ریزی قوی‌تری برخوردار است. در دانشگاه پاکستان در حوزه دروس جنگ و علوم نظامی فعالیت بیشتری بالأخص در دوره‌های موشک‌های بالستیک مشاهده شد. دروس پایه و قوانین هوانوردی در مراکز آموزشی آریزونا به نسبت سایر مؤسسات مورد مطالعه از برنامه‌ریزی قوی‌تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 • برزو، سید رضا و همکاران " مقایسه تطبیقی نظام آموزشی و برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و مدرسه پرستاری جان هپکینز" دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره سوم، مرداد و شهریور 1395.
 • عباس پور، عباس، " مطالعه تطبیقی ویژگی‌های نظام آموزش کارکنان" فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، شماره 10 صفحات 20-43 پاییز 1391.
 • نورشاهی، نسرین " مقایسه و پایش رفتارهای نظام علم و فناوری ترکیه و ایران" فصلنامه نامه آموزش عالی، سال پنجم، شماره هیجدهم، صفحات 115-138، تابستان 1391.
 • فاطمی امین، زینب و فولادیان، مجید " نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان" فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره هفتم، صفحات 104-130، پاییز 1388.
 • امرالله، امید و حکیم زاده، رضوان " بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران" دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال پنجم، شماره نهم، صفحات 7-25، بهار و تابستان 1393.
 • فضعلی زاده، رضا" بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دور در کشورانگلستان، هند وایران"،فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 5، صفحات28-48 بهار 1391 .
 • زندی، بهمن و فراهانی، ابوالفضل " مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت بدنی آموزش پرورش در ایران با کشورهای آمریکاء و کانادا" فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، شماره 12، صفحات 97-109، پاییز و زمستان 1387.
 • قربانی زاده، وجه الله و همکاران "روش های تحقیق ترکیبی تلفیق نظریه و عمل"، انتشارات بازتاب، تهران. 1395.
 • آقازاده، احمد،آموزش و پرورش تطبیقی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران.1379.
 • سجادی، سید امان اله، خلاصه آموزش و پرورش تطبیقی
 • ابراهیمیان، کرستینه و همکاران؛ مقایسه تطبیقی برنامه های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه های ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 11، شماره 21سال 1399.
 • دستغیب پارسا، مریم و همکاران؛ بررسی تطبیقی شاخصهای آموزش سازندهگرا در طرح دوره کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاههای هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 11، شماره 22 سال 1399.
 • درزی رامندی، میلاد، رودباری، علیرضا (1397) شناسایی، دسته بندی و ارزیابی ریسکهای آموزش خلبانی، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی هوانوردی، سال بیستم. شماره اول. سال 1397.
 • Ricci, Lori van Dugne & at al, "Training revolution ", NAVAIR.Sebtember.2003.
 • Alvarez, Eduavdo.Salas and Christian, " An integrated model of training evaluation and effectiveness ", Human Resource Development Review, vo 13, No 4. 2004.
 • D.J.J.M "Supporting transfer of training: Effects of the supervisor. 2004.

[22]  Civil Aviation Regulation of IR.IRAN- Regulation on Civil Aviation Aircrew (Aircrew)

[23]     Annex to draft Commission Regulation (EU) …/… amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

[24]    Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (Learning Objectives (LOs)) — Amendment 2

[25]    European Aviation Safety Agency Notice of Proposed Amendment 2016-03(A)

Ornstein A.C. & Hunkins, F.P. (2009). Curriculum foundations, principles and issues. (5th

ed). Boston: Allyn and Bacon

Blasch et al., 2018 Blasch, E., Boril, J., Smrz, V., Leuchter, J., 2018. Pilot interface considerations using high level information fusion. In Aerospace Conference. IEEE, 1-8.

 Applicability Process map Affected regulations and decisions: ED Decisions 2011/016/R; 2012/006/R; 2012/007/R; 2014/020/R; 2014/022/R; 2016/008/R Concept paper: Terms of reference: Rulemaking group: RIA type: Technical consultation during NPA drafting: Duration of NPA consultation: Review group: Focused consultation: Publication date of the Opinion: Publication date of the Decision: No 11.3.2015 Yes Light Yes 3 months Yes No N/A 2016/Q4 Affected stakeholders: Competent authorities; ATOs; student pilots; providers of textbooks and training materials; ECQB Driver/origin: Safety Reference: EASA 4-year Rulemaking Programme; EASA ECQB Project TE.RPRO.00034-004 © European Aviation Safety Agency. All rights reserved. ISO 9001 certified. Proprietary document. Copies are not controlled. Confirm revision status through the EASA intranet/internet. Page 1 of 75

 An agency of the European Union

Technical review of the theoretical knowledge syllabi, learning objectives, and examination procedures for air transport pilot licence, multi-crew pilot licence, commercial pilot licence, and instrument ratings

Executive summary — Procedural information — Explanatory note — Proposed amendments to Part-FCL, Part-ARA and Part-ORA of the Aircrew Regulation (Regulation (EU) No 1178/2011) — References

RMT.0595 — 9.6.2016