طراحی سناریوی پوشش یک منطقه گسترده مرزی توسط گروهی از پهپادها با قابلیت تمرکز بر نواحی اولویت‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پوشش مداوم مناطق مرزی گسترده مستلزم بکارگیری گروهی از پهپادهای همکار می‌باشد. پژوهش‌های پیشین به کمک صفحه مجازی مکانی-زمانی زمینه‌ی مقایسه الگوها و سناریوهای مختلف پوشش را بر اساس معیارهایی همچون زمان بازدید مجدد، درصد پوشش مکانی-زمانی و میزان یکنواختی پوشش فراهم نمود. در ادامه این تحقیقات، مقاله حاضر به دنبال استفاده از مفهوم پوشش مکانی-زمانی برای ارائه روند طراحی خودکار سناریوی پوشش با قابلیت تمرکز بر مناطق اولویت‌دار از قبیل گذرگاه‌ها می‌باشد. سناریوی طراحی شده بر اساس تعداد و توزیع پهپادها در هر فرودگاه، اختلاف زمانی برخاست پهپادها، الگوی حرکت هر یک از پهپادها و سرعت آن‌ها در طول مسیر توصیف می‌گردد. تمرکز بیشتر بر مناطق بااهمیت نیز با تعیین اختلاف زمانی برخاستن پهپادها از فرودگاه‌ها و یا تغییر سرعت آن‌ها بر روی مناطق مورد نظر تأمین می‌شود. فرایند طراحی پیشنهادی قیودی از قبیل حداقل سرعت و حداکثر مداومت پروازی پهپادها، مشخصات مسیر، بار محموله و ... را در تولید مسیرهای مجاز در نظر گرفته و در انتخاب سناریوی نهایی، اولویت‌های کاربر را در خصوص کاهش تعداد پهپادها، افزایش میزان پوشش کل منطقه و کاهش حداکثر و متوسط زمان بازدید مجدد مدنظر قرار می‌دهد. فرایند پیشنهادی در قالب یک نرم‌افزار پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل از آن قابلیت این روش در طراحی سناریوی مناسب بر اساس مطالبات کاربر و قیود موجود را نشان می‌دهد. همچنین سناریوی پیشنهادی با حالتی که پوشش همه نقاط ناحیه مرزی از اولویت یکسان برخوردار است، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • [1] Koslowski, M. B. Schulzke, 2018, "Drones along Borders: Border Security UAVs in the United States and the European Union." International Studies Perspectives 19.4, 305-324.‏
 • [2] G. Jumbert. 2018, "Control or rescue at sea? Aims and limits of border surveillance technologies in the Mediterranean Sea." Disasters 42.4, 674-696.‏
 • [3] Sun, P. Wanga, M. C. Vuran, M. A. Al-Rodhaan, A. M. Al-Dhelaan and I. F. Akyildiz, 2011 "BorderSense: Border patrol through advanced wireless sensor networks," Ad Hoc Networks 9(3), 468-477.
 • [4] Dudek, C. Haas, A. Kuntz, M. Zitterbart, D. Krger, P. Rothenpieler, D. Pfisterer and S. Fischer, 2009, "A Wireless Sensor Network For Border Surveillance," ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys09), Berkeley, CA, USA.
 • [5] Boudriga, 2016, "A WSN-based system for country border surveillance and target tracking," Advances in remote sensing, 5(1), 51-72.
 • [6] Berrahal, J. H. Kim, S. Rekhis, N. Boudriga, D. Wilkins and J. Acevedo, 2016, "Border surveillance monitoring using Quadcopter UAV-Aided Wireless Sensor Networks", Journal of Communications Software and Systems, 12(1), 67-82.
 • [7] Flesher, O. Oni and A. Sassoon, 2011, "Border Security: Air Team", Institute for Systems Research, James Clark School of Engineering, Universirt of Maryland.
 • [8] T. Ho, E. I. Grøtli, P. B. Sujit, T. A. Johansen and J. B. Sousa, 2015, "Optimization of Wireless Sensor Network and UAV Data Acquisition", Journal of Intelligent & Robotic Systems 78(1), 159-179.
 • [9] Sharma and R. Kumar, 2015, "A Cooperative Network Framework for Multi-UAV Guided Ground Ad Hoc Networks", Journal of Intelligent & Robotic Systems 77(3-4), 629-652.
 • Kiekintveld, V. Kreinovich and O. Lerma, 2011, "Optimizing Trajectories for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Patrolling the Border", University of Texas, San Francisco, CA, 23-26.
 • DeLima, Pedro, and Daniel Pack, 2009, "Maximizing search coverage using future path projection for cooperative multiple UAVs with limited communication ranges" Optimization and Cooperative Control Strategies. Springer, Berlin, Heidelberg, 103-117.‏
 • Perez-Carabaza, E. Besada-Portas, J. A. Lopez-Orozco, M. Jesus, 2018, "Ant colony optimization for multi-UAV minimum time search in uncertain domains." Applied Soft Computing 62, 789-806.
 • Maza, A. Ollero, 2007, "Multiple UAV cooperative searching operation using polygon area decomposition and efficient coverage algorithms." Distributed Autonomous Robotic Systems 6: 221-230, Springer, Tokyo.‏
 • حسن حقیقی، سید حسین ساداتی، جلال کریمی، سید محمد مهدی دهقان، 1396، "بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت"، دانش و فناوری هوافضا 6 (2)، 129-41.
 • حسن حقیقی، سید حسین ساداتی، جلال کریمی، سید محمد مهدی دهقان، 1397، "نظارت مداوم چندفروندی به‌وسیله الگوهای پیمایشی پایه با هدف کمینه‌سازی زمان بازبینی"، مهندسی هوانوردی۲۰ (۱) :۱-۱۲.
 • Nigam, S. Bieniawski, I. Kroo, J. Vian, 2012, “Control of multiple UAVs for persistent surveillance: algorithm and flight test results. IEEE Transactions on Control Systems Technology”, 20(5):1236-51.
 • K. Ure, G. Chowdhary, T. Toksoz, J.P. How, M.A. Vavrina, J Vian, 2015, “An automated battery management system to enable persistent missions with multiple aerial vehicles”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. 20(1): 275-86.
 • Hayat, et al, 2017, "Multi-objective UAV path planning for search and rescue." Robotics and Automation (ICRA), 2017 IEEE International Conference on, IEEE.‏
 • Nigam, 2014, “The Multiple Unmanned Air Vehicle Persistent Surveillance Problem: A Review”, Journal of Machines, 2(1):13-72.
 • Scherer, B. Rinner, 2019, "Persistent Multi-UAV Surveillance with Data Latency Constraints."arXiv preprint arXiv:1907.01205.‏
 • A. Khesali, S. M. Mehdi Dehghan and S. H. Cheheltani, 2014, “A new spatiotemporal virtual plane to evaluate the performance of the border coverage scenarios”, 2014 Second RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM). IEEE.
 • خصالی، دهقان و توکلی، تابستان 1396، "ارزیابی و انتخاب سناریوی مناسب پوشش هوایی مرز به کمک صفحه مجازی مکانی-زمانی"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 2.