بررسی عددی جریان لایه مرزی در پایین دست موانع متحرک متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نجف آباد

چکیده

در این تحقیق اترات ناشی از عبور موانع متوالی از مقابل جریان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مشخصات جریان لایه مرزی روی یک صفحه تخت در پایین دست موانع تعیین شد. برای شبیه‌سازی عددی جریان، یک شبکه متحرک خاص مدنظر قرار گرفته است. در این روش، قسمتی از شبکه درون شبکه اصلی حرکت کرده و با توجه به ساختار در نظر گرفته شده، تغییر منظم اتصالات توسط برنامه قابل انجام است. به این ترتیب بدون کاهش کیفیت شبکه، حرکت اجسام مختلف در درون جریان حتی در ابعاد بزرگ را می‌توان شبیه‌سازی نمود. در برنامه نوشته شده به منظور تحلیل جریان، معادلات غیردائم ناویر- استوکس به روش گسسته‌سازی مرکزی مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور مدلسازی آشفتگی از مدل دو معادله‌ی k-ε استفاده شده است. تغییرات سرعت در داخل لایه مرزی روی صفحه ثابت بدست آمده و نتایج تحقیق با داده‌های تجربی مقایسه شده است. نتایج تحقیق تطابق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Liu X, Kamliya Jawahar H, Azarpeyvand M, Theunissen R. Aerodynamic performance and wake development of airfoils with serrated trailing-edges. AIAA Journal. 2017 Jul 31:3669-80.
[2] Huang GY, Shiah YC, Bai CJ, Chong WT. Experimental study of the protuberance effect on the blade performance of a small horizontal axis wind turbine. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2015 Dec 1;147:202-11.
[3] Vlček V, Procházka P. Test section of the wind tunnel IT for aeroelastic experiments with blade cascades. InEPJ Web of Conferences 2019 (Vol. 213, p. 02095). EDP Sciences.
[4] Kato H, Taniguchi H, Matsuda K, Funazaki KI, Kato D, Pallot G. Experimental and numerical investigation on compressor cascade flows with tip clearance at a low Reynolds number condition. Journal of Thermal Science. 2011 Dec 1;20(6):481-5.
[5] Vera M, Hodson HP. Low-Speed vs High-Speed Testing of LP Turbine Blade-Wake Interaction. In16th Symposium on Measuring Techniques in Transonic and Supersonic Flows in Cascades and Turbomachines, September 2002 Sep 24 (pp. 23-24).
[6] Gete Z, Evans R.L. An experimental investigation of unsteady turbulent-wake/boundary layer interaction. Journal of fluids and structures. 2003;(17):43-55.
[7] Procházka P, Uruba V, Pešek L, Bula V. On the effect of moving blade grid on the flow field characteristics. InEPJ Web of Conferences 2018 (Vol. 180, p. 02086). EDP Sciences.
[8] Zhang S, Liu J, Chen Y, Zhao X. Numerical Simulation of Stage Separation with an Unstructured Chimera Grid Method. In22nd Applied Aerodynamics Conference and Exhibit 2004 (p. 4723).
[9] Togashi F, Ito Y, Nakahashi K, Obayashi S. Extensions of overset unstructured grids to multiple bodies in contact. Journal of Aircraft. 2006 Jan;43(1):52-7.
[10] Liu J, Akay HU, Ecer A, Payli RU. Flows around moving bodies using a dynamic unstructured overset-grid method. International Journal of Computational Fluid Dynamics. 2010 Jul 1;24(6):187-200.
[11] Kannan R, Wang ZJ. A Parallel Overset Adaptive Cartesian/Prism Grid Method for Moving Boundary Flows. InComputational Fluid Dynamics 2009 (pp. 323-328). Springer, Berlin, Heidelberg.
[12] Kannan R, Wang ZJ. Overset adaptive Cartesian/prism grid method for stationary and moving-boundary flow problems. AIAA journal. 2007 Jul;45(7):1774-9.
[13] De Laborderie, J., et al. Numerical analysis of a high-order unstructured overset grid method for compressible LES of turbomachinery. Journal of Computational Physics, 2018, 363: 371-398.‏
[14] Batina JT. Unsteady Euler airfoil solutions using unstructured dynamic meshes, AIAA Paper No. 89-0115, AIAA 27th Aerospace Sciences Meeting Kc Exhibit, 9-12 January 1989, Reno.
[15] HASE J, ANDERSON D, PARPIA I. A Delaunay triangulation method and Euler solver for bodies in relative motion. In10th Computational Fluid Dynamics Conference 1991 (p. 1590).
[16] Batina JT. Unsteady Euler algorithm with unstructured dynamic mesh for complex-aircraft aerodynamic analysis. AIAA journal. 1991 Mar;29(3):327-33.
[17] Pirzadeh S. An adaptive unstructured grid method by grid subdivision, local remeshing, and grid movement. In14th Computational Fluid Dynamics Conference 1999 Jan 1 (p. 3255).
[18] Degand C, Farhat C. A three-dimensional torsional spring analogy method for unstructured dynamic meshes. Computers & structures. 2002 Feb 1;80(3-4):305-16.
[19] Zeng D, Ethier CR. A semi-torsional spring analogy model for updating unstructured meshes in 3D moving domains. Finite Elements in Analysis and Design. 2005 Jun 1;41(11-12):1118-39.
[20] Rai MM. An implicit, conservative, zonal-boundary scheme for Euler equation calculations. Computers & fluids. 1986 Jan 1;14(3):295-319.
[21] Rai MM. A conservative treatment of zonal boundaries for Euler equation calculations. Journal of Computational Physics. 1986 Feb 1;62(2):472-503.
[22] Huang S, Mohamad AA, Nandakumar K, Ruan ZY, Sang DK. Numerical simulation of unsteady flow in a multistage centrifugal pump using sliding mesh technique. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal. 2010 Jan 1;10(4):239-45.
[23] Falsafioon, Mehdi, et al. Moving meshes in complex configurations using the composite sliding grid method. Computers & Fluids, 2020, 206: 104256.‏
[24] JAIN, Nishan, et al. Massively parallel large eddy simulation of rotating turbomachinery for variable speed gas turbine engine operation. Energies, 2020, 13.3: 703.‏
[25] Guardo A, Fontanals A, Coussirat M, Egusquiza E. Detached eddy simulation of the rotor-stator interaction phenomenon in a moving cascade of airfoils. InIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2012 (Vol. 15, No. 6, p. 062039). IOP Publishing.
[26] Razzaghi M. M, Mirsajedi SM. A 3-D Moving Mesh Method for Simulation of Flow around a Rotational Body. Journal of Applied Fluid Mechanics. 2016 Apr 1;9(2).
[27] Razzaghi M. M, Mirsajedi SM. A moving mesh method with defining deformable layers. Progress in Computational Fluid Dynamics, an International Journal. 2017;17(2):63-74.
[28] Razzaghi Naeini, Mohammad Mahdi. A Changing-Connectivity Moving Grid Method for Large Displacement. AUT Journal of Mechanical Engineering, 2020, 4.2: 241-256.‏
[29] Jameson A. Time dependent calculations using multigrid, with applications to unsteady flows past airfoils and wings. In10th Computational Fluid Dynamics Conference 1991 Jun (p. 1596).
[30] Jahangirian A, Hadidoolabi M. An implicit solution of the unsteady navier-stokes equations on unstructured moving grids. In24th International Congress of the Aeronautical Science 2004.