رتبه علمی

مفتخریم به اطلاع برسانیم

نشریه علمی پژوهشی هوانوردی

با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/01 در ارزیابی سال 1401، در دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه ب شده است.