اهداف و چشم انداز

نشریه علمی مهندسی هوانوردی، با درجه علمی پژوهشی مصوب کمیسیون تخصصی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/11/1459 مورخ 1388/09/03؛ مقالات تخصصی و نتایج تحقیقات علمی را در زمینه های زیر پذیرش می نماید.

♦ صلاحیت پروازی هواپیماها و بالگردها

♦ ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی

♦ مقررات و مدیریت پرواز

♦ بررسی سوانح و رویدادهای هوایی

♦ روش های طراحی هواپیماها و بالگردها

♦ عمردهی سازه ها و سامانه های هوایی

♦ هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی

♦ مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی

♦ شکست، خستگی و خزش سازه ها

♦ مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی

♦ سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها

♦ روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی

♦ تداخل سازه سیال

♦ دینامیک و ارتعاشات