اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 197
تعداد پذیرش 62

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
درصد پذیرش 31 %