اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 223
تعداد پذیرش 91

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 246
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 220 روز
درصد پذیرش 41 %