اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 202
تعداد پذیرش 74

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 161 روز
درصد پذیرش 37 %