دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، آذر 1397 
جبران‌سازی مقاوم شیب خطای رادوم با تکنیک سنتز µ

صفحه 56-66

مهدی خسروی سامانی؛ مهدی نیکوسخن؛ ایمان محمدزمان