تحلیل استحکام صفحات آلومینیومی جوشکاری شده به روش تیگ قابل کاربرد در ترمیم باند فرودگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چنانچه باند فرودگاه دچار آسیب شود، یکی از سریع­ترین راه­های ترمیم باند، استفاده از صفحات ترمیم­کننده باند می­باشد. چنانچه امکان ساخت این صفحات به صورت یکپارچه وجود نداشته باشد، می­توان صفحات را به صورت دوتکه ساخت و سپس آنها را به یکدیگر جوش داد. در این تحقیق، تحلیل استحکام صفحات AM-2 مدنظر است که دارای یک جوش سرتاسری به روش تیگ می­باشد. نیروی وارده از طرف هواپیمای ترابری C-130 بر روی صفحات درنظر گرفته شده و مقادیر مختلفی برای شاخص خاک (CBR) مدنظر قرار گرفته است. طرح اتصال دو قسمت صفحات به گونه­ای درنظر گرفته شده است که در قسمت جوش، تقویت صورت گیرد. نتایج نشان داده است که برای استفاده از نمونه جوشکاری شده به روش تیگ، مقدار شاخص خاک حداقل باید مساوی 15 باشد. با انجام تست شبیه­سازی با کامیون، تطابق خوبی بین نتایج تحلیل نرم­افزاری و نتایج تجربی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها