جبران‌سازی مقاوم شیب خطای رادوم با تکنیک سنتز µ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل ماهیت رادوم در انحراف امواج در رهگیرهای هدایت‌شونده از نوع راداری، خطای برخورد به هدف افزایش می­یابد و بعضاً موجب ناپایداری سیستم می­­­­­شود. از طرفی رادوم منجر به یک فیدبک ناخواسته در حلقه هدایت می‌شود که مشابه حلقه‌های فیدبک مرسوم که در آن خروجی باید سیگنال کنترلی مطلوب را تعقیب کند، نمی‌باشد. در این مقاله ابتدا اثر مخرب رادوم در پایداری و عملکرد حلقه هدایت بررسی و تحلیل شده است. سپس با پیشنهاد افزودن یک بلوک انتگرال‌گیر مجازی، مسئله جبران‌سازی رادوم به یک مسئله متداول کنترلی تبدیل شده‌است بطوریکه می‌توان معیارهای کارآیی را در قالب یک مساله کنترلی تعریف نمود. سپس جهت طراحی جبران‌ساز، باتوجه به نوع عدم‌قطعیت رادوم که از نوع پارامتری می­باشد، از روش مقاوم سنتز µ استفاده شده‌است. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل‌های پایداری نشان‌دهنده تضمین پایداری و همچنین بهبود محسوس عملکرد سیستم هدایت در حضور خطای رادوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها