دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، آذر 1393 
تحلیل عملکرد و بهینه سازی محفظه احتراق میکروتوربین به روش عددی

صفحه 47-62

محمد صدیقی؛ مهدی اغنیا؛ انور احمدخواه؛ ولید نیسی