افزایش دقت مکان یابی با استفاده از الگوریتم ترکیبی TOA/TDOA در سامانه زمین پایه لورن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سیستم­ های ناوبری به منظور مکان­ یابی بایستی ابتدا زمان ورود یا اختلاف زمان ورود سیگنال محاسبه و سپس با استفاده از یک الگوریتم مشخص، اختلاف زمانی حاصل را به اطلاعات طول و عرض جغرافیایی تبدیل نمود. در این مقاله، هدف تحلیل الگوریتم­ های ترکیبی تخمین زمان ورود به منظور امکان بهینه ­سازی دقت مکان­ یابی در سامانه ­های مکان­ یاب زمین پایه لورن می ­باشد. بدین منظور ابتدا الگوریتم ­های متداول تخمین زمان ورود (TOA) و تفاضل زمان ورود (TDOA) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از معیار کارآیی CRLB مقایسه شده­ اند. سپس بهبود کارآیی با استفاده از معیار RMSE در مقابل افزایش سیگنال به نویز برای روش­ پیشنهادی با داشتن سه ایستگاه فرستنده در سیستم نشان داده شده است. با توجه به نتایج به­­ دست آمده برای سیگنال لورن در این حالت روش­ های تفاضل زمان ورود و الگوریتم پیشنهادی دارای واریانس نویز کمتری نسبت به روش زمان ورود بوده و در نتیجه دارای خطای کمتری نسبت به روش زمان ورود می­ باشند.

کلیدواژه‌ها