بررسی تجربی اثرات بالک شبکه ای بر مشخصات آیرودینامیکی یک مدل‌ بال در عدد رینولدز پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تجربی اثر بالک شبکه ­ای و اندازه و تعداد انگشتی­ های آن بر روی الگوی جریان سطح بالایی یک مدل بال و همچنین ضرایب آیرودینامیکی برآ و پسای آن در سرعت پایین پرداخته شده است. بررسی­ ها در سرعت جریان آزاد 7/24 متر بر ثانیه که متناظر با عدد رینولدز 101000 است و در زوایای حمله 2- تا 21 درجه انجام شده­ اند. مدل بال استفاده شده، مستطیل شکل بوده و دارای ضریب منظری 57/4 می­ باشد. ایرفویل مقطع بال NACA 2306 است. آزمایش­ های تجربی شامل آشکارسازی جریان روی سطح بالایی بال توسط تافت و اندازه­گیری ضرآیب برآ و پسا می­ باشند. نتایج نشان می­ دهند که در زوایای حمله پایین، اضافه نمودن بالک تأثیر چندانی بر ضرایب برآ و پسا ندارد، ولی با افزایش زاویه حمله این تأثیر بیشتر می­ شود. همچنین بیشترین مقدار نیروی برآ و کمترین مقدار نیروی پسا مربوط به حالتی است که 4 بالک استفاده شده در نوک بال از بلند به کوتاه نسبت به لبه حمله چیده شده­ اند.

کلیدواژه‌ها