بررسی تجربی اثر تأخیر زمانی بر تغییرات دامنه نوسانات فشاری احتراق پیش مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از این کار پژوهشی بررسی اثر تأخیر زمانی بر تغییرات دامنه نوسانات تجربی در محفظه احتراق پیش مخلوط می ­باشد. برای این منظور یک محفظه احتراق پیش مخلوط ساخته شد. از خصوصیات این محفظه، می­ توان به داشتن قابلیت مشاهده ناپایداری و اندازه­ گیری متغیرهای جریان به­ طور هم­زمان اشاره کرد.  اساس کار انجام شده شامل مشاهدات تجربی و مقایسه نتایج به­ دست آمده با روش تحلیلی رایلی می­ باشد. از آن­جایی که تأخیر زمانی یکی از پارامترهای اساسی در پیش­ بینی ناپایداری ترموآکوستیکی می ­باشد، در این پژوهش، اثر این معیار به­ طور تجربی بر روی محفظه احتراق ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به ­دست آمده با معیار تحلیلی رایلی بسیار موفقیت­ آمیز بود.

کلیدواژه‌ها