دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1391 
تحلیل تجربی یک پرنده بال زن آیروالاستیک و استخراج منحنی های تعمیم یافته

صفحه 13-25

سید حسین پورتاکدوست؛ سعید کریمیان علی آبادی؛ کریم مظاهری؛ عباس ابراهیمی


هدایت میانی سه‌بعدی با نقاط گذر متحرک

صفحه 47-56

رضا میرجلیلی؛ فرهاد توکلی؛ سیدحمید جلالی نائینی