بهبود در یک الگوریتم حرکت شبکه و توسعه یک الگوریتم تفاضل مرکزی در حل جریان‌های ناپایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق الگوریتمی ساده و بهبودیافته برای شبیه سازی حرکات نوسانی یا دورانی جسم و همچنین حل معادلات حاکم بر جریان ارائه شده است. بمنظور شبکه بندی میدان حل، از یک شبکه هیبریدی که ترکیبی از المان های مثلثی و چهارضلعی می باشد، استفاده شده است. در الگوریتمی که جهت حرکت شبکه استفاده شده به راحتی حرکات نوسانی یا دورانی جسم قابل اجرا می باشد، به گونه‌ای که به هیچ یک از متدهای رایج در شبکه های متحرک مانند میانه یابی، حذف یا درج نقاط و یا شبکه بندی مجدد نیاز نمی باشد. گسسته‌سازی میدان حل در این تحقیق مبتنی بر روش حجم کنترل بر مبنای المان محدود (CVFEM) بوده و بمنظور حل معادلات جریان، الگوریتم تفاضل مرکزی جیمسون بر اساس روش مذکور، توسعه یافته است، که از مهمترین مزایای روش ارائه شده، عدم نیاز به شناسایی اطلاعات سلول های مجاور جهت محاسبه شارهای جا به­ جایی است که این موضوع در حل مسائل سه بعدی بسیار حائز اهمیت می باشد و موجب سادگی قابل توجه در حجم ساختار داده‌ها می‌گردد. علاوه بر این در این روش محاسبه خواص جریان  مستقیما بر روی رئوس المان ها صورت می‌پذیرد، بدین ترتیب شرایط مرزی مستقیما بر روی نقاط مرزی اعمال شده و در نتیجه خواص جریان بر روی مرزها بصورت دقیقتری محاسبه می‌شود. در این تحقیق بر روی معادلات گذرا ، دو بعدی و تراکم‌پذیر اویلر، روش‌های تسریع همگرایی شامل گام‌ زمانی موضعی، آنتالپی میرا‌کننده و هموار سازی باقی مانده‌ها نیز بمنظور کاهش زمان حل استفاده شده است. در انتها برای اطمینان از صحت نتایج به‌دست آمده، این نتایج با داده‌های تجربی و سایر نتایج عددی موجود مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها