بررسی تاثیر پوشش های تبدیلی کروماته و آندایزینگ بر مقاومت به خوردگی آلیاژهای هوایی 2024 و 7075 آلومینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نسبت استحکام به وزن بالای گروه های 2000  و 7000 آلیاژهای آلومینیوم سبب استفاده زیاد آنها در صنایع هوایی شده است. از جمله مهمترین این آلیاژها، آلیاژهای T3-2024 و T6-7075 آلومینیوم است که علی رغم استحکام بالا از نظر مقاومت به خوردگی به شدت ضعیف می باشند. این پژوهش به بررسی بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژهای مذکور در اثر اعمال پوشش‌ های آندایز مختلف و همچنین پوشش کروماته می پردازد. مورفولوژی پوشش­ های آندایز مختلف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین از آزمون­ پلاریزاسیون به منظور بررسی رفتار خوردگی نمونه­ ها در محیط نمکی استفاده گردید. در نهایت نمونه­ های پوشش ­داده شده پس از اعمال رنگ تحت عملیات پاشش نمک قرار گرفتند. نتایج نشان می­ دهد که تمامی پوشش­ های آندایز و کروماته منجر به بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژهای 2024 و 7075 آلومینیوم می شود. میزان بهبود در این آلیاژها به ترتیب 78 و 72 درصد با پوشش کروماته، و 98 و 94 درصد با پوشش آندایز است.

کلیدواژه‌ها