دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، آذر 1390 
بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی

صفحه 17-33

عباس خلقانی؛ محمد حسن جوارشکیان؛ محمود پسندیده فرد


الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

صفحه 71-78

محمدرضا مروی نام؛ محمد بخشنده؛ مهدی خیراندیش