تحلیل سه بعدی تاثیر شکل هندسی روزنه های اولیه خنک کاری بر اثربخشی خنک کاری لایه ای و تراست محفظه احتراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر شکل هندسی روزنه­ های ابتدایی بر اثربخشی خنک­ کاری لایه ­ای و تراست محفظه احتراق می­ باشد. بدین منظور، از روش عددی برای تحلیل و بررسی کانتور دما و محصولات احتراق استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفت و حاکی از تطابق قابل قبولی می ­باشد. جریان به صورت سه­ بعدی، پایا، تراکم ­ناپذیر، لزج، آشفته و همراه با تشعشع در نظر گرفته شد. احتراق موجود در محفظه احتراق مورد نظر به صورت یک احتراق غیر- پیش ­آمیخته می­ باشد. در این مقاله از اشکال هندسی دایره، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع و بیضی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر قابل توجه شکل هندسی روزنه ­های اولیه خنک ­کاری  بر اثربخشی خنک­ کاری لایه ­ای و تراست تولیدی از محفظه احتراق می ­باشد. مشاهده گردید که با افزایش طول به عرض روزنه­ هایی که برای خنک­ کاری مورد استفاده قرار گرفتند، می­ توان تراست و اثربخشی خنک­ کاری لایه ­ای را به مقدار قابل توجهی افزایش داد و در نهایت توصیه می­ گردد که برای روزنه ­های اولیه سیستم خنک­ کاری، از اشکال هندسی بدون گوشه­ های نوک ­تیز (دایره­ ای و یا بیضی شکل) استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها