تخمین عمر شافت روتور اصلی بالگرد بر مبنای طیف بارگذاری استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش روشی برای تخمین عمر شافت روتور اصلی بالگرد بر­اساس طیف استاندارد سازمان هوانوردی فدرال ایالات متحده آمریکا و بر مبنای روش عمر ایمن ارائه می‌کند. با توجه به بارگذاری غیرتناسبی و نرمی کم جنس شافت، از معیار صفحه بحرانی فیندلی استفاده شده ­است. اعمال این معیار به کمک تهیه یک کد مجزا به زبان طراحی پارامتری در نرم­ افزار انسیس میسر شده است. کد مذکور دامنه تنش برشی را براساس روش کوچکترین دایره محیطی محاسبه و صفحه بحرانی را جستجو می‌کند. عمر شافت برای بحرانی ترین مانور و برای طیف استاندارد به ترتیب 76 و 1090 ساعت پرواز محاسبه شد. همچنین نمودار حساسیت خستگی رسم و اثر جایگزینی ماده شافت با مواد دیگر بر عمر بررسی شده ­است. برای اعتبار سنجی نتایج، عمر شافت در گره بحرانی بر اساس بخشنامه AC 27-1B سازمان هوانوردی فدرال محاسبه شده است. تطابق خوبی بین عمر محاسبه شده از معیار فیندلی و عمر محاسبه شده بر اساس AC 27-1B ، مشاهده می گردد.

کلیدواژه‌ها