طراحی خودخلبان با استفاده از روش کنترل‌کننده استاتیکی شکل‌دهی حلقه ∞H

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله خودخلبان مقاوم برای یک رهگیر زمین به هوا برد و ارتفاع کوتاه بدون نیاز به جدول‌بندی بهره که تضمین‌کننده پایداری در تمام پوش پروازی رهگیر باشد؛ طراحی شده است. ابتدا با استفاده از ابزار v-gap Metric نقطه کار مناسبی که بتوان با طراحی کنترل‌کننده مقاوم در آن نقطه، پایداری سیستم حلقه بسته را در تمام پوش پروازی تضمین نمود، انتخاب می شود. سپس دینامیک غیرخطی رهگیر در نقطه انتخاب شده خطی شده و در نهایت کنترل‌کننده مقاوم شکل‌دهی حلقه H طراحی شده است. همچنین الگوریتمی به منظور کاهش پیچیدگی طراحی وزن‌های شکل‌دهی حلقه که توصیف‌کننده کارآیی می باشد، ارائه گردیده که با بهینه‌سازی این وزن‌ها حاشیه پایداری مقاوم سیستم را به بیشینه محلی می‌رساند. نشان داده می شود که حاشیه‌ پایداری مقاوم حاصل‌شده می تواند پایداری رهگیر را برای تمام پوش پروازی تامین نماید.

کلیدواژه‌ها