الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به ‌واسطه اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می‌شود. در مدل‌های ارائه شده بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. با وجود این تاکیدها، تعداد سوانح در این صنعت کاهش چشم‌گیری نداشته است. این مهم احتمال وجود عوامل دیگری را در بروز سوانح هوایی مطرح نموده است. بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه مبانی نظری در حوزه سوانح هوایی به ارائه الگوی عوامل موثر در بروز سوانح هوایی میپردازد. جامعه آماری پژوهش خبرگان سوانح هوایی در صنعت هوانوردی می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری غیر‌احتمالی هدفمند به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری و مراجعه به اسناد و مدارک بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج مقاله حاکی از وجود عواملی است که اصطلاحاً در قالب مدل "سمنان" ارائه شده است. در پایان، بر اساس یافته‌های مقاله و در راستای پیاده‌سازی مدل پیش‌گفته، پیشنهاداتی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها