بررسی ارتعاشات شیمی ارابه‌ فرود هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی ارابه‌ فرود هواپیما، ارتعاشات شیمی است که می‌تواند در مانور‌های زمینی و عملیات فرود و برخاست اتفاق بیفتد. منشا اصلی ارتعاشات شیمی، الاستیسیته‌ی مکانیزم ارابه و انعطاف‌پذیری چرخ‌ها است. در این مطالعه برای بررسی این نوع از ارتعاشات از دو روش تحلیل خطی و غیرخطی استفاده شده است.  برای شبیه‌سازی رفتار چرخ از فرضیه‌ نواری استفاده شده است. الگوی  ارایه شده در این مقاله دارای زاویه رو به عقب است و  تاثیر زاویه‌ عقب‌گرد در بازوی موثر ارابه لحاظ شده است. بعد از نوشتن معادلات حاکم و با حل آنها در دو حالت خطی و غیرخطی رفتار دینامیکی سیستم بررسی شده است.  پایداری سیستم،  بر اساس مدل خطی بررسی شده  و تاثیر پارامتر‌های مختلف بر روی پایداری سیستم مطالعه شده است. همچنین رفتار غیرخطی سیستم در قالب پاسخ زمانی ارایه شده و با نتایج خطی مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی، ارتعاشات با دامنه ی محدود را پیشبینی می‌کند که به ارتعاشات شیمی موسوم است. 

کلیدواژه‌ها