دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-78 
کنترل جریان هوا در لایه مرزی با استفاده از محرک تخلیه سد دی الکتریک

صفحه 59-67

محمدجواد جعفری؛ مینا صفری؛ یداله احمدی زاده؛ بابک شکری