مدل تحلیلی انتقال صوت از پوسته‌های استوانه‌ای دو جداره مرکب جدار نازک، با طول بی‌نهایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، افت انتقال صوت از یک پوسته استوانه‌ای مرکب دو جداره نامحدود، به منظور مطالعه انتقال صوت به داخل محفظه بدنه هواپیما در شرایط پروازی بررسی می‌شود. سیال از داخل و خارج، پوسته‌ها را احاطه نموده و در فضای خالی بین دو پوسته نیز سیال قرار گرفته است. سیال خارجی با یک سرعت یکنواخت در امتداد محور طولی استوانه حرکت می‌کند. با استفاده از حل هم­­زمان معادلات ارتعاشی پوسته‌های مرکب و معادلات موج آکوستیک، افت انتقال صوت (TL) پوسته‌ها به صورت تحلیلی محاسبه ‌گردید. افت انتقال صوت به دست آمده از حل عددی در مقاله حاضر، به منظور اعتبار­سنجی، با نتایج به دست آمده توسط دیگر محققین برای پوسته مرکب یک جداره مقایسه گردیده است. مقایسه نتایج، همخوانی بسیار خوبی را نشان داد. در نهایت اثر هندسه سازه و محیط آکوستیکی و فضای خالی بین دو پوسته، همانند زاویه موج برخوردی، عدد ماخ، ارتفاع پروازی هواپیما، شعاع انحنا، ضخامت پوسته، ضخامت فضای خالی، چیدمان لایه‌ها و میرایی پوسته‌ها بر افت انتقال صوت بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها