شبیه ­سازی فرآیند فرزکاری در عملیات خشن ­تراشی پره ­های کمپرسور موتورهای هوایی با استفاده از روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در فرآیند فرزکاری سرعت بالا پیش­ بینی دقیق نیروهای برشی برای انتخاب بهینه فرز انگشتی و ماشین­ های ابزار از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه ماشین کاری پره­ های کوتاه به کمک فقط یک عمل خشن­ کاری و یک عمل پرداخت کاری میسر است افزایش راندمان ماشینکاری در طی خشن­ کاری و نیمه پرداخت­ کاری حائز اهمیت است. در مرحله خشن ­کاری نرخ باربرداری عامل مهمی است که با شبیه­ سازی فرآیند فرزکاری می­ توان مقدار بهینه آن را قبل از انجام ماشینکاری مشخص نمود. در این تحقیق ابتدا ابعاد براده در حال ماشینکاری با استفاده از یک نرم افزار شبیه­ ساز سه بعدی تخمین زده شده است. در ادامه با استفاده از آزمایش­ های شیار تراشی ثابت­ های برشی قطعه کار محاسبه شده و ماتریس­ های جرم، سختی و استهلاک با استفاده از تحلیل المان محدود، به­ دست آمده است. در نهایت مدلسازی و شبیه ­سازی دینامیکی نیروهای برشی انجام گرفته و اثر عمق برش تعیین و قبل از هرگونه عملیات ماشینکاری شرایط براده برداری پیش بینی شده است. توسط آزمایشات فرزکاری نتایج حاصل از شبیه­ سازی بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها