دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1401 
بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف

صفحه 45-56

10.22034/joae.2022.316243.1072

محمد حججی؛ سید محمد حسین رضوی دهکردی؛ سیدعلی حسینی؛ مصطفی پورمحمدی؛ محسن نوروزی