مدلسازی اختلال بر موشک کروز با درنظرگرفتن اثر زمین مسطح و ارتفاع اخلالگر در جنگ الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الکترونیک، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس

3 گروه برق، دانشگاه ارومیه

چکیده

سامانه‌های پرنده هوشمند از زیرساختهای ناوبری متعدد مانند GPS برای موقعیتیابی خود در حین پرواز، استفاده می‌کنند. سامانهGPS برخلاف سامانه ناوبری مبتنی بر اینرسی، یک سامانه مخابراتی است و همواره احتمال ایجاد اختلال عمدی امواج الکترومغناطیس و جنگ الکترونیک بر روی آن وجود دارد. امواج الکترومغناطیس در جنگ الکترونیک باعث می‌شود که ورودی گیرنده GPS که بر روی بستر پرنده قراردارد، اشباع شده و عمل تصحیح خطای ذاتی سامانه ناوبری مبتنی بر اینرسی صورت نپذیرد. درخصوص سامانه‌های پرنده خاص مانند موشک‌های کروز، انجام این عمل باعث افزایش میزان خطای ناوبری آنها شده که نهایتا می‌تواند منجر به عدم هدفگیری دقیق در فاز برخورد به هدف گردد. علی‌رغم کلیه کارهایی که در گذشته در خصوص موضوع اختلال بر سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای انجام شده است، لیکن هیچکدام از آنها اثرات زمین را بر امواج الکترومغناطیس در عملیات جنگ الکترونیک به صورت ریاضی مدل نکرده‌اند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات اجتناب‌ناپذیر سطح صاف زمین بر روی کارایی اخلالگر به‌کار رفته در عملیات جنگ الکترونیک است. به این منظور یک نرم‌افزار شبیه‌ساز برای تحلیل نتایج، پیاده‌سازی شده است که با اخذ پارامترهای اولیه در خصوص نقشه پروازی موشک، اقدام به محاسبه توان دریافت شده توسط آنتن GPS می‌کند و اثرات زمین و ارتفاع اخلالگر بر روی نحوه تابش الکترومغناطیسی آنتن اخلالگر را به‌صورت ریاضی مدل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


 • کریمی، محمد. «تکنیک های مخابراتی اقدامات ضد ضد الکترونیک»، معاونت فاوا ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1396.
 • طلعتی، سعید؛ اصلی‌نژاد، مهدی؛ و سمواتی، علیرضا «اصول جنگ الکترونیک»، انتشارات پشتیبان، 1396.
 • کلهر، احمد؛ و دهقان، سید محمد مهدی، «استفاده از فیلتر فعال جرم-نقطه برای تطبیق تصاویر راداری با نقشه عوارض زمین»، فصلنامه دانش و فناوری هوافضا، دانشـگاه صـنعتی مالـک اشتر، 1391.
 • Moga, M. Boscoianu, Delia Ungureanu, F. Sandu and R. Boboc, “Refined concepts of Massive and Flexible Cyber-attacks with information warfare strategies”, Journal of Communication, vol.12, no.6, pp. 364-370, 2017.
 • Ozkan, M. Ozgoren and G. Mahmutyazicioglu, “Modeling of dynamics, guidance, and control systems of air-to-surface missiles”, The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, vol. 9, no.2, pp.101-112, 2011.
 • Vadlamani and M. Haag, “Terrain elevation data integrity monitor and referenced navigation”, Journal of Aerospace Information Systems, vol. 5, no.4, pp.1-21, 2008.
 • Poisel, “Information warfare and electronic warfare systems”, Journal of Information Warfare, vol. 1, no.1, pp.11-22, 2013.
 • M. Ponos and M. L. Dukic, “Pulse jamming of GPS receiver”, 4th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. TELSIKS'99 (Cat. No.99EX365), pp. 415-418, vol. 2, 1999 doi: 10.1109/TELSKS.1999.806243.
 • Grant, N. Ward, “GPS jamming and the impact on maritime navigation”, Journal of Navigation, vol. 62, no. 2, pp.1-15, 2009.
 • Chung, J. Gyu Lee, C. Gook Park and H. Won Park, “Strapdown INS error model for multiposition alignment”, in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 32, no. 4, pp. 1362-1366, 1996.
 • Esmailkhah and N. Lavasani, “Jamming efficacy of variable altitude GPS jammer against airborne GPS receiver, theoretical study and parametric simulation”, Journal of Advanced Electromagnetic, vol. 7, no.1, pp. 57-64, 2018.
 • Gaffarpour and S. Zamanian, “Implementation of an optimized earthing system to minimize step and touch voltage of telecommunication sites in rocky and high-altitude environments (Case Study: Bamo Site)”, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 8, no.2, pp.107-117, 2021. (In Persian)
 • Yang et al., “Consensus-based distributed target tracking in the presence of active false targets”, “2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering (ICBAIE): pp. 753-757, 2021.
 • Yildirim and S. Kiranyaz. “1D convolutional neural networks versus automatic classifiers for known LPI radar signals under white gaussian noise”, IEEE Access, vol. 8, pp. 534-543, 2020.
 • Chuanzhang and B. Chen, “A recognition algorithm of VGPO jamming based on discrete chirp-Fourier transform”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, pp.1-18. 2020.
 • Park, I. Nam and S. Noh, “Modeling and simulation for the investigation of radar responses to electronic attacks in electronic warfare environments”, Security and Communication Networks, vol. 1, PP. 1- 13, 2018.
 • Vardhan and A. Garg, “Information jamming in Electronic warfare: operational requirements and techniques”, International Conference on Electronics, Communication and Computational Engineering (ICECCE), pp. 49-54, 2014.
 • Choie and J. Kwon, “Method for effectiveness assessment of electronic warfare systems in cyberspace”, Agency for Defense Development (ADD), vol. 12, pp. 49-54, 2020.