مدیریت هزینه نگهداری و تعمیر در شرکت های هواپیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 معراج

چکیده

صنعت حمل‌ونقل هوایی به عنوان صنعت پیشرو و اثرگذار در پیشرفت و توسعه هر کشور مطرح و وضعیت آن یکی از شاخص های اصلی و مهم توسعه محسوب می‌شود. ولی با مسائل مختلفی از جمله افزایش هزینه ها مواجه است، تسلط بر ساختار هزینه‌ای شرکت های هواپیمائی می‌تواند نظام بهره‌برداری از هواپیما را بر اصول سیستماتیک اداره کند. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی مدیریت هزینه در شرکت های هواپیمایی می‌باشد. برای حصول به این هدف، ابتدا بامطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و پیشینه پژوهش، روش‌های کاهش هزینه، شناسایی شد. سپس پرسشنامه‌ای با روش دلفی با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تدوین و طی سه مرحله میان 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران شرکت هواپیمایی توزیع گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، راهکارهای کاهش هزینه شناسایی شد. سپس جهت اولویت‌بندی راهکارهای مشخص‌شده، پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی تهیه و در بین کارکنان متخصص یکی از شرکت‌های هواپیمایی توزیع گردید. نتایج پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار Expert Choice تحلیل و راهکارها در چهار بعد ساختار، نیروی انسانی، تکنولوژی و بودجه‌بندی اولویت‌بندی گردید و درنهایت با توجه به نتایج تحقیق راه‌کارهای عملیاتی بر اساس چهار بعد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. وثیق، بیژن؛ فلمینگ، کن؛ و ماکی، لئام (1398). «مدیریت مالی در صنعت هوانوردی و جهانگردی». (چاپ دوم، داود صادقی، مترجم). تهران: انتشارات نظری.

  غلامی، محمود؛ باقری منش، محمد؛ و فرخی، مسلم (1398). «ارتقاء فرهنگ ایمنی در نگهداری و تعمیر». سومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.

  غلامی، میثم؛ و آزادبخت، امین (1398). «دانش‌پایگی اقتصاد و ایجاد صرفه اقتصادی در حوزه نت». سومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.

  نامدار، حسین؛ و وهابزاده، غلامرضا (1398). «ابعاد مؤثر بر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در دانشگاه هوایی شهید ستاری». سومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.

  میرآخوری، ابوالفضل؛ و احمدی، مرتضی (1398). «ابزارهای جدید نت نوین درصنعت هواپیمایی». سومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.

  رادافروز، ابوالفضل (1398). «آینده صنعت نگهداری و تعمیرات هواپیما و نوسازی آن». سومین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح.

  دررودی، علی؛ درودی، علیرضا؛ رشیدیان، حمیده؛ و دررودی، رجبعلی (1397). «اولویت‌بندی معیارهای انتخاب موضوع پایان نامه با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)». مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 12 شماره 1، ص 20-39.

  سبحانی محمد؛ کتابی، سعیده؛ فتحی، سعید؛ و شول، سجاد (1394). «شناسایی و اولویت‌بندی معیار مؤثر بر انتخاب پروژه‌های سرمایه گذاری با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی». مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. سال سیزدهم، شماره اول (پیاپی 48). ص 41-59.

  ثقفی اصل، آرش؛ زبردست، اسفندیار؛ و ماجدی، حمید (1393). «شناسایی و اولویت‌بندی معیارها و شاخصهای مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه‌ها، مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر». شماره 13، ص 14-24.

  کیانی فلاورجانی, فرهاد (۱۳۹۳). «تدوین الگوریتم پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک هواپیمای مسافربری با رویکرد حداقل نقش خطاهای انسانی در سوانح هوایی». سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی. زنجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

  عطروش، عباس (1386 ). «تاریخچه هواپیمایی بازرگانی در ایران از آغاز تا امروز.» تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

  دفتر تضمین ایمنی و کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری (1398). «طرح جامع ایمنی هوانوردی کشوری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ اول) تهران: انتشارات سازمان هواپیمایی کشوری.

  واشقانی فراهانی (1382). «برآورد تابع هزینه هواپیمایی آسمان». پایان نامه. دانشگاه الزهرا تهران.

  پاشازانوسی، مهیار؛ سلطانپور، فاطمه؛ و صالحی، الهه (1396). «آثار تحریم بر ناوگان هوایی». اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی.

  ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ و سقایی، محسن (1385). «چالش‌های صنعت حمل‌ونقل هوایی». فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. سال بیستم، شماره 23.

  کردبچه، حمید؛ و جعفرزاده، آذین (1392). «تخمین اضافه هزینه عملیاتی هما». فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، سال چهارم، شماره 4.

  جوانمرد، حبیب الله؛ و عاشری، رسول (1386). «بررسی روش‌های مدیریت هزینه و انتخاب مناسبترین روش». دو فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره 15.

  تدریس حسنی، معصومه؛ و رحیمی پور، اکبر (1390 ). «مدیریت هزینه و تکنیک‌های آن.» مجله توسعه مدیریت، شماره 86. ص 34-50.

  دارابی، رؤیا (1387). «رویکردی بر سیستم‌های مدیریت هزینه». فصلنامه انجمن حسابداری ایران-دانش و پژوهش حسابداری، سال چهارم، شماره 15.

  پاک‌رأی، فرنوش (1395). «مقاله انواع روش‌های هزینه یابی در حسابداری مدیریت». کنفرانس جهانی مدیریت اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم.

  کیانوش مقدم، نیکتا (1396). «تأثیر رویکرد استراتژیک مدیریت هزینه بر شاخص عملکرد بانک (مورد مطالعه: بانک تجارت استان تهران)». پایان نامه، دانشگاه آزاد، واحد الکترونیک، دانشکده مدیریت.

  مدرکیان، حسن (1390). «مدیریت مالی (ویرایش اول)». تهران: ناشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

  خلیلی، صابر (1398). «راهکارهای کلی در مدیریت کاهش هزینه، سایت mahanteymouri.ir.» آخرین بروزرسانی 5 فروردین 1398.

  گرگانلی دوجی، جماوردی؛ و فاضلی، نقی (1388 ). «استراتژی‌های مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی»، مجله حسابداری مدیریت، سال دوم، پیش شماره سوم.

  شالچی، افشین؛ و کنگری، لیلا (1390). «تکنیکهای نوین هزینه یابی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هدف و کایزن»، دانشگاه آزاد بیرجند.

  اسحقی، فاطمه (1387). «هزینه یابی برمبنای هدف (رویکردی در مدیریت هزینه‌ها)» . فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 11.

  -مؤمنی، مریم؛ و عیسی بگلو، رامین (1393). «نقش مهندسی ارزش واستراتژی های کاهش هزینه در مدیریت هزینه وارتقای بهره‌وری». کنفرانس ملی مهندسی آرش و مدیریت هزینه.

  خانجانی، پیمان؛ و منیری، علیرضا (1393). «بررسی تأثیر مدیریت هزینه‌ها در زنجیره ارزش سازمان». همدان: دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار.

  معتمد، مهدی (1394). «شناسایی راه‌کارهای کاهش هزینه‌های تأمین اقلام». پایان نامه. تهران: دانشگاه هوایی.

  قاسمی، مسعود (1395). «گفتگوی اختصاصی مجله گسترش صنعت با نایب رئیس اتحادیه هوایی و فضایی ایران». شماره 35، پیاپی 2008.

  کریمی، آصف؛ و محمودیه، محمدرضا (1398). «طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ایران». نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال هجدهم.

  عروج نیا، پریوا (1395). «کلیاتی از مخارج شرکت‌های هواپیمایی و هزینه پرواز». ماهنامه ترابران. شماره 145.

  بهاری، هوشنگ (1398). «معرفی سرویس ECTM». نشریه داخلی خطوط آبی، ارائه دهنده سرویس‌های هواپیمایی.

  حسینی، میرزا حسن؛ و شخصیان، فاطمه (1389). «بررسی عوامل موثر در تدوین استراتژی شرکت های هواپیمایی کم هزینه، پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 2، ص 40 تا 60.

  کاظمی، مصطفی؛ و باقریه مشهدی، امیر حسین. «ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا». مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای ، سال 21، شماره 8، ص 82، 105.

  کردبچه، حمید؛ و جعفر زاده، آذین «تخمین اضافه هزینه های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما»، مهندسی حمل و نقل، سال چهارم، شماره 10، ص 80-108.

  35 Eller, Rogéria de Arantes Gomes and Moreira, Michelle.. "The main cost-related factors in airlines management". Journal of Transport Lterature, 2014.

  36 Y. Fantahun. “Minimization of aircraft maintenance cost”, Addis Ababa University, 2018.

  37 B.-D., Mohamed and O. Duffuaa, Salih.. “Handbook of maintenance management and engineering”, 2009.

  38 A. Regattieri, A. Giazzi, M. Gamberi and R. Gamberini, “An innovative method to optimize the maintenance policies in an aircraft”. Journal of Air Transport Management, 2015.

  1. Y. Fantahun, "Minimization of aircraft maintenance cost (Case in Ethiopian Airlines Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) division). 2018.

  40 S., Remzi, H., Nazmia and E. G. ِ Khan. "Aircraft scheduled airframe maintenance and downtime integrated cost model," Hindawi Publishing Corporation Advances in Operations Research, 2016, Article ID 2576825.

  41 IATA DOCUMENT. (2018). Maintenance Costs for Aging Aircraft.

  42 IATA Document. (2015). "Best practices for component maintenance cost management effective.

  43 M. Johnson "The main cost-related factors in airlines management," vol. 37, Journal of Transport Literature 2014.

  44 A. Regattieri,  A. Giazzi, M. Gamberi and R. Gamberini,  "An innovative method to optimize the aintenance policies in an aircraft," 2015.

   

  45 C., Wendyf, "Desining an effective training evaluation process," Journal of Archive of Eurpean Industrial Trining, 2002.

  46 IATA’s Maintenance Cost Technical Group, "Airline maintenance cost executive commentary, an exclusive benchmark analysis" (FY2018 data), 2019.

  47 Airline, Meraj (2020). "Maintenance organization exposition," Extracted from CAOIRI Part-145.

  48 P. Batalha, E. da Conceição. "Aircraft engines maintenance costs and reliability an appraisal of the decision process to remove an engine for a shop visit aiming at minimum maintenance unit cost," 2012.

  49 R. Fernandes, Vaz, "An analysis of the potential benefits to airlines of flight data monitoring Programmes. school of engineering air transport group," 2002.