دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، آذر 1396 
تشخیص و مکان یابی تجربی خرابی در یک سیلندر کامپوزیتی به کمک روش انحنای تابع پاسخ فرکانسی

صفحه 55-65

حسین سلیمانی؛ علی صالح زاده نوبری؛ حسین شاهوردی؛ محمد جواد قاسمی پاریزی