بررسی عددی جدایش محموله از بال هواپیما و مطالعه پارامترهای مؤثر بر مقدار سقوط محموله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به شبیه‌سازی عددی جدایش محموله از بال هواپیما می‌پردازد. در این مطالعه اثر 4 متغیر  نسبت منظری بال، نسبت منظری محموله، نیروی بیرون‌انداز جلویی و پشتی مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه مورد استفاده برای گسسته‌سازی میدان حل جریان، از نوع شبکه بی‌سازمان بوده و معادلات حاکم بر جریان، معادلات اویلر هستند که به صورت هم‌زمان، با کد 6 درجه آزادی حرکت جسم صلب حل می‌شوند تا مسیر حرکت محموله به دست آید. نتایج روش حل عددی با داده‌های تجربی ارائه شده توسط مرکز توسعه مهندسی آرنولد مقایسه و تطابق مناسبی بین آن‌ها مشاهده شد. برای مشخص کردن تعداد حل‌های عددی مورد نیاز برای بررسی اثر متغیرها، از روش باکس- بنکن که یکی از روش‌های مرسوم طراحی آزمایش است، استفاده گردید. مدل مقدار سقوط محموله در راستای گرانش ارائه و مشخص شد که مهم‌ترین عامل تعیین مقدار سقوط، نسبت منظری محموله است و نسبت منظری بال کمترین تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها