دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-166