تاثیر زبری سطح پره‌ها بر روی عملکرد کمپرسور محوری چهار‌طبقه‌ای گذر‌صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تاثیر زبری سطح پره‌ها بر روی پارامترهای عملکردی یک کمپرسور محوری گذرصوتی چهار طبقه‌ای بطور عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی سه‌بعدی میدان جریان پیچیده کمپرسور محوری، از یک کد عددی استفاده شده که قادر به حل معادلات ناویر استوکس رینولدز-متوسط است.  نتایج کد عددی سه‌بعدی با نتایج آزمایشگاهی منحنی‌های عملکردی کمپرسور مورد مقایسه قرار گرفته بطوریکه نتایج نشان دهنده صحت کد عددی می باشد. سپس تاثیر افزایش زبری سطح پره‌های کمپرسور در نقطه طراحی بر روی پارامترهای عملکردی کمپرسور محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که زبری سطح پره‌ها سبب افزایش ضخامت لایه مرزی و اتلافات فشار و کاهش راندمان و نسبت فشار کمپرسور می‌گردد که کاهش راندمان نسبت به نسبت فشار بسیار محسوس‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها