شبیه سازی دینامیکی سامانه دوار پیوسته دارای ترک فعال با استفاده از روش سری های ریتز و حل متوازن بالانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رفتار دینامیکی یک روتور تحت تحریک نیروهای نامتوازن و وزن شبیه­ سازی شده است. محور با استفاده از قطعات تیر تیموشنکو که بر روی دو یاتاقان ویسکو الاستیک قرار دارد مدل شده و دو دیسک متصل به آن به­ صورت جسم صلب با اتصال نقطه ­ای در نظر گرفته شده است. یک ترک فعال در محور در نظر گرفته شده است که منجر به رفتار پارامتریک سامانه می­ شود. مدل با استفاده از روش­ های انرژی و به­ کارگیری سری­ های ریتز به­ طوریکه بتواند اثرات ترک را دربر گیرد، ساخته شده است. اثر ترک در نقش یک زیرسازه در نظر گرفته شده است که دو قطعه محور را به ­هم متصل می ­کند. پاسخ سامانه کامل با استفاده از روش هارمونیک بالانس به­ دست آمده است. پاسخ محاسبه شده برای سامانه شامل نمودارهای راه­ اندازی روتور و پاسخ زمانی می­ باشد. نتایج به ­دست آمده با استفاده از این روش با نتایج حاصل از روش اجزای محدود مقایسه شد و تطابق خوبی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها