تحلیل فاصله خطای ناشی از نویز در ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب برای سیستم مرتبه‌دوم با استفاده از روش الحاقی بی بعد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، تحلیل فاصله خطای استراتژی بهبودیافته ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب جانبی، برای سیستم هدایت و کنترل مرتبه دوم در حضور اثر رادوم و نویز جستجوگر با استفاده از معادلات بی‌بعدشده روش الحاقی ارائه شده است. در این تحلیل، از مدل خطی‌شده  استفاده شده و شیب خطای رادوم ثابت فرض شده است. با استفاده از نمودارهای بی‌بعد حاصل، روابط تقریبی فاصله خطا ناشی از نویز جستجوگر و اثر رادوم برای سیستم هدایت و کنترل مرتبه ‌دوم با دو قطب حقیقی مجزا به‌دست می‌آید. نمودارهای بی‌بعد و روابط تقریبی حاصل برای تحلیل و طراحی اولیه سیستم هدایت، مفید خواهد بود. به‌علاوه، با استفاده از روابط تقریبی حاصل می‌توان بهره‌ها و ثابت زمانی سیستم هدایت را به‌طور متغیر طراحی نمود که سبب بهبود عملکرد و پایداری سیستم هدایت و کنترل در ارتفاع پایین و بالا می‌شود.

کلیدواژه‌ها