بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا شبیه‌سازی دینامیک یک وسیله پرتاب‌شونده از توپ که پرنده بدون سرنشینی درون آن قرار دارد، از زمان پرتاب تا لحظه باز شدن بال‌ها، بررسی شده است. مراحل بیرون آمدن پرنده بدون سرنشین از پوسته، باز شدن چتر و باز شدن بال‌ها همگی در شبیه‌سازی مد نظر قرار می‌گیرند. ضرایب آیرودینامیک مورد نیاز در شبیه‌سازی، با استفاده از یک نرم‌افزار نیمه‌تجربی به‌دست آمده و با استفاده از میان‌یابی دو بعدی بر حسب عدد ماخ و زاویه حمله در برنامه شبیه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سپس، با در نظر گرفتن تابع هدف برد حداکثر و انتخاب متغیرهای طراحی مناسب شامل مسیر و هندسه پرتابه، یک مسئله بهینه‌سازی تعریف می‌شود. به‌علاوه قیودی نظیر پایدار بودن پرتابه، ارتفاع جدایش و ارتفاع نهایی در فرآیند بهینه‌سازی لحاظ می‌شوند. برای لحاظ کردن قید پایداری پرتابه از روش رد جواب و برای لحاظ کردن دو قید دیگر از روش تابع جریمه با ضرایب جریمه مناسب استفاده شده است. در نهایت، نتایج بهینه‌سازی ارائه شده، افزایش 16 درصدی برد بهینه نسبت به برد اولیه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها