افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صنعت هوانوردی با وجود تحول گسترده و استفاده از فناوری‌های نوین، شاهد تکرار سوانح و رویدادهای هوایی می‌باشد. هرگونه رویدادی که در گذشته اتفاق افتاده است، می‌تواند به عنوان تجربه در پیشگیری از حوادث آینده مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد. بررسی و تحلیل حوادث گذشته و ارزیابی دقیق آن‌ها اغلب منجر به شناسایی عوامل بالقوه ایجاد سوانح و یافتن راه‌های اصولی تقلیل رویدادها در آینده می‌گردد. به منظور رسیدن به این مقصود می‌بایست بانک اطلاعات جامعی طراحی و در دسترس مسئولین، مدیران ارشد و راهبردی در سطوح عملیاتی و فنی قرار گرفته تا ضمن حفظ آمادگی، حداقل آسیب به صنعت هوانوردی وارد گردد. بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه مبانی نظری در حوزه سوانح هوایی به چگونگی ارائه مدل جامع بانک داده‌های پروازی و بهره برداری از تجزیه و تحلیل این داده‌ها جهت جلوگیری از سوانح مشابه میپردازد. جامعه آماری پژوهش خبرگان سوانح هوایی در صنعت هوانوردی می‌باشد و با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند به تعیین نمونه پرداخته شده است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری و مراجعه به اسناد و مدارک بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از لزوم طراحی بانک داده‌های پروازی  با تاکید بر استفاده از الگو‌های پیشگویی کننده، جهت افزایش ضریب ایمنی پروازها در صنعت هوانوردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها