بررسی تجربی توزیع سرعت جریان هوا و اغتشاش های آن در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی یکی از اجزای مهم تونل باد عمودی است که برای عملیات سقوط آزاد طراحی شده است. برای تعیین افت فشار واقعی دیفیوزر، نیاز به اندازه گیری توزیع سرعت می باشد. همچنین با بررسی توزیع سرعت می توان پدیده جدایش را در دیفیوزر فوق بررسی کرد. بدین منظور مدل %7/8 دیفیوز اصلی ساخته شده و توزیع سرعت جریان هوا و شدت اغتشاش های آن با استفاده از جریان سنج سیم داغ اندازه گیری شده است. با بررسی توزیع سرعت و همچنین شدت اغتشاش های آن مشخص شد که دیفیوزر فوق دارای جدایش نمی باشد. همچنین در صورتی که تاثیر غیریکنواختی سرعت در اندازه گیری افت فشار لحاظ نشود، خطای تعیین ضریب افت فشار قابل ملاحظه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها