مقایسه کارآمدی چک های تعمیراتی هواپیماها در داخل و خارج از کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی - دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها با توجه به شرایط محیطی به منظور افزایش توان رقابتی خود به برون سپاری رو آورده اند.برون سپاری به معنی بهره برداری راهبردی از منابع شرکت دیگر برای بهبود فرایند های کسب و کار است که می تواند به دو صورت درون مرزی و برون مرزی ، داخلی و خارجی انجام پذیرد. اما فرایند انتخاب چنین راهبردی به ویژه در سازمان های هواپیمایی با توجه به شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر که با هدف انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش برای چک های تعمیراتی موجود در داخل و خارج کشور انجام پذیرفته است در پی پاسخگویی به سوالاتی از قبیل بهترین روش و کارآمدترین روش برای چک های تعمیراتی هواپیماهای موجود کدام است؟ شاخص های انتخاب چک های تعمیراتی کارآمد در داخل کشور کدام است و درجه اهمیت هر یک چقدر است؟ آیا این چک ها می باید در داخل صورت گیرد یا در خارج؟ بنابرین به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات اساسی ذکر شده  به مقایسه کارآمدی چک های تعمیراتی هواپیماهای ایران ایرتور در داخل و خارج از کشور پرداخته و تصمیم گیری جهت درون سپاری یا برون سپاری چک های تعمیراتی با کمک معیارهای استخراجی از سوی خبرگان و ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. معیار های انتخاب چک های تعمیراتی در این تحقیق شامل نیروی انسانی آموزش دیده، سطح تجربه، میزان صرفه جوئی در زمان، ابزارها و تجهیزات، وضعیت مالی، تغییر در مدیریت مراکز، کیفیت ارائه خدمات و هزینه های تمام شده خدمات بوده و روش انتخابی برای انتخاب چک های تعمیراتی مناسب ترکیب تکنیک‌ AHP با تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS  و Electre است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد نیروی انسانی آموزش دیده نسبت به سایر عوامل، بیشترین تاثیر را در انتخاب چک های تعمیراتی کارآمد هواپیماها موجود داشته و تفاوت معنا داری بین چک تعمیراتی داخلی و خارجی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد به طور کلی در چک های تعمیراتی 300 ساعته عملکرد سازمان های خارجی بهتر بوده و در چک های 1200 ساعته عملکرد داخلی مناسب تر است. شایان ذکر است جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر افراد صاحب نظر و خبره در حوزه برون سپاری و مباحث چک های تعمیراتی هواپیماها در شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و سایر شرکت های مشابه آن می باشد که با توجه به محدودیت های تحقیق نمونه انتخابی 51 نفر می باشد.

کلیدواژه‌ها