بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هنگامی که یک هواپیما دچار آسیب می شود، پارامترهای سیستم بسته به محل و میزان آسیب، به شدت تغییر می کند و در صورت قابل‌ توجه بودن این تغییرات، اتوپایلوت قادر به کنترل هواپیما نمی باشد. شناخت پاکت‌پروازی و محدودیت‌های عملکردی هواپیمای آسیب‌دیده از الزامات اولیه برای بازیابی آن می‌باشد. در این مقاله پاکت‌پروازی مانوری یک هواپیما با بال آسیب‌دیده در ارتفاعات مختلف پروازی و میزان آسیب‌های مختلف استخراج شده و پایدرای در شرایط مختلف پروازی در داخل پاکت‌پروازی مورد بررسی قرار گرفته‌است. همچنین از تحلیل بردارهای ویژه هواپیمای آسیب‌دیده برای نشان دادن تأثیر آسیب بر مودهای حرکتی و خوش دستی هواپیما و کوپلینگ بین کانال‌های طولی و عرضی استفاده می‌شود. مجموع تحلیل‌های فوق درک کاملی از تأثیر آسیب بال بر روی عملکرد و دینامیک هواپیما ایجاد می‌کند که برای ادامه پرواز و نشست ایمن هواپیمای آسیب‌دیده ضروری است.

کلیدواژه‌ها