مدل‌سازی عددی رفتار صفحه دارای درجه آزادی چرخشی و بررسی پدیده هیسترزیس آیرودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار یک صفحه تخت، تحت جریان هوا و با درجه آزادی چرخشی پرداخته شده است. به‌دلیل اثر متقابل مابین جریان هوا و صفحه در حال دوران، ناپایایی جریان، همچنین الگوی پیچیده جریان گردابه‌ای، هیچ‌گونه روش تحلیلی مناسبی برای حل مسئله وجود ندارد. همچنین استفاده از روش‌های عددی - محاسباتی که مبتنی بر معادلات ناویر- استوکس و رینولدز است، نیز بسیار مشکل می‌باشد. بنابراین از روش گردابه گسسته بهینه شده برای محاسبه ضریب نیروی عمودی و گشتاور حاصل از نیروهای آیرودینامیکی استفاده گردیده است. مدل‌سازی در دو حالت دوران اجباری و دوران آزاد انجام شده است. ضریب نیروی عمودی و ضریب گشتاور، بر حسب زاویه جسم نسبت به جریان در حالت ایستایی و در دو حالت دوران اجباری و دوران آزاد (نوسان آزاد) محاسبه گردیده است. همچنین برای ارزیابی نتایج حاصل‌شده از مدل‌سازی عددی، آزمایش‌هایی بر روی صفحه مذکور در تونل باد صورت گرفته و رفتار صفحه به‌صورت تجربی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تحتِ دوران اجباری، به‌دلیل پدید آمدن تغییراتِ ساختاری در جریان گردابه‌ای (در مقایسه با حالت ایستایی) هیسترزیس دینامیکی برای نیروی عمودی و نیز برای گشتاور دورانی رخ می‌دهد. این هیسترزیس با افزایش عدد استروهال تقویت می‌شود. اگر صفحه‌ای با درجه آزادی چرخشی تحت جریان قرار گیرد، ممکن است وارد رژیم دوران آزاد گردد. این حالت در صورتی رخ می دهد که گشتاور لختی بی‌بعد در محدوده 5 - 43/1 بوده و نیز زاویه حمله به اندازه کافی کوچک باشد. در مقادیر دیگری از گشتاور لختی، صفحه وارد رژیم نوسان آزاد (یا میرا) می‌شود.

کلیدواژه‌ها