راهکارهای ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در صحنه نبردهای آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

10.22034/joae.2023.171330

چکیده

در حال حاضر پهپادها با طیف متنوعی از ماموریت‌ها در ارتش‌های جهان به‌کارگیری می شوند. با توجه به محاسن به‌کارگیری پهپادها، از این سامانه‌ها در ماموریت‌هایی همچون؛ شناسایی، هدف، مراقبت هوایی، ارتباطی، جنگ الکترونیک، آموزشی، رزمی، پشتیبانی، انتحاری، هواشناسی و فریب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، پرسش اصلی با عنوان؛ «راهکارهای ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در صحنه نبردهای آینده کدامند؟» مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل در قالب آزمون فریدمن، نشان داد که میانگین نمونه مورد بررسی به طور معناداری بزرگتر از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه می‌باشد. همچنین راهکارهای کشف و شناسایی در جهت ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در نبرد آینده و فرایند مراقبت هوایی پهپادهای شناسایی رزم در صحنه نبردهای آینده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق این نتایج حاصل شده است که استفاده از شبکه سازی عملیات پهپادها و امکان اجرای عملیات شبکه محور و در نتیجه تمرکز پرواز پهپادها در نقاط فعالیت دشمن و کشف به موقع در هر ساعتی از شبانه روز مهمترین راهکار برای ارتقاء مراقبت و شناسایی پهپادها در نبردهای آینده است. همچنین استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین با مداومت بالا، دارای لینک مخابراتی ایمن و پایدار در سقف ارتفاع پروازی مختلف و در مناطق پروازی مختلف جهت گشت زنی و جستجوی اهداف مورد نظر مهمترین راهکار برای حصول مطلوب فرایند مراقبت هوایی پهپادهای شناسایی رزمی در نبردهای آینده است.

کلیدواژه‌ها


 1. وخشور، سید منصور، «بررسی توانمندی‌‌های پرنده‌‌های بدون‌‌سرنشین آمریکا درکشف سامانه‌های موشکی ثابت و متحرک و ارائه راه‌‌کار»، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1395.
 2. گراوند، مجید، «روشهای بکارگیری پهپادهای در مقابله با نفوذ هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی و رزمی آمریکا در منطقه خلیج فارس»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،
 3. علی نژاد، مهدی، «پهپادها، چالش‌های امروزه پدافند هوایی»، فصلنامه مطالعات دفاعی امنیتی، شماره 90، 1390.
 4. آقاجانی، حمید رضا، «امکان سنجی استفاده از پهپاد در عملیات‌های نظامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1380.
 5. فتاحی، وحید، «امکان سنجی بکارگیری پهپاد در مأموریت‌های جنگ الکترونیک»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1379.
 6. پیکام، علیرضا، «اولویت­بندی عوامل‌ مؤثر ‌بر ‌عملکرد ‌پهپادها‌ در صحنه نبرد ‌ناهمتراز‌ آینده با ‌استفاده ‌از فرآیند تحلیل سلسله ‌مراتبی فازی"، نشریه علمی پدافند غیرعامل، سال یازدهم، شماره 1، 1399.
 7. احمدیان و همکاران، «راهبردهای توسعه بهره­گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال شانزدهم، شماره 72، 1397.
 8. مطاعی و همکاران، «به­کارگیری پهپادهای جمع­آوری اطلاعات در یگانهای رزم نزاجا به منظور پایش تهدیدهای صحنه نبرد»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شمارۀ 1 ،بهار 1398.
 9. ملک زاده، کرامت، مقدمه‌ای بر پرنده‌های بدون سرنشین و اصول طراحی آنها، انتشارات اخوان، تهران. 1390.
 10. نوشادی، غلامرضا، تدوین راهبرد‌های بهره‌برداری و توسعه هواپیماهای بدون‌سرنشین در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش آن در جنگ‌های آینده، دانشگاه عالی دفاع ملی،
 11. علیزاده، محمد، «پهپادها و آینده»، صنایع هوایی قدس. شماره 5، 1387 .
 12. حافظ نیا، محمد رضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم،1390.
 13. خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، 1379.
 14. کریمی، رامین، راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS. تهران: هنگام، 1394.
 15. Henderson, Cavanagh and Bryan, “Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Do They Pose Legal,” Asia Pacific Centre for Military Law and Royal Australian Air Force, p. 22, P. 2, 2013.
 16. Kilcullen and E. Andrew McDonald, “Death From Above, Outrage down below,” N. Y. TIMES, Mar, p. 17, p. 5, 2009.