شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت مگاپروژه های پیچیده صنعت طراحی و ساخت هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/joae.2023.171302

چکیده

درحال حاضر مگاپروژه‌ها‌ی پیچیده درکشور با مسائل و مشکلات فراوانی نظیر عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مواجه هستند. این موضوع در مگاپروژه‌های طراحی و ساخت هواپیما که دارای شرایط خاص می باشند چشم‌گیرتر است. در خصوص عوامل موثر در مدیریت مگاپروژه‌ها مانند: فعالیتهای طراحی و مهندسی پیچیده، تعاملات پیچیده، مدیریت راهبردی و مدیریت فناوری، به صورت جامع بررسی نشده این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت مگاپروژه‌های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما پرداخته است. برای این منظور با مرور ادبیات تحقیق و کسب نظرات خبرگان حوزه صنعت هوایی بخصوص هواپیمای ایران 140 و هواپیمای 150 نفره، مولفه های مگاپروژه‌های هوایی کدگذاری اولیه و ابعاد و مقوله ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. سپس متغیرهای شناسایی شده طی پرسشنامه از صاحبنظران مرتبط با پروژه‌های هوایی دسته بندی و با استفاده از نرم افزارSMARTPLS3 تایید اعتبار شد. مولفه‌ها با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره تجزیه و تحلیل شبکه‌ای (ANP) با نرم افزار سوپردسیژن رتبه بندی شد. ابعاد اصلی در مدیریت مگاپروژه‌ها، دو بعد مهندسی سیستم و عوامل راهبری می‌باشد و 10 مولفه اصلی و 40 شاخص برای عوامل موثر بر مدیریت مگاپروژه های پیچیده طراحی و ساخت هواپیما شناسایی شد. در نهایت با توجه به نتایج حاصله، مدیریت راهبردی با وزن 144172/0 رتبه اول در بین مولفه‌ها و شاخص زیرساخت تست و آزمون قطعات و محصول با وزن02235/0 رتبه اول در بین شاخص شناسایی شد. در پایان نیز راهکارهایی جهت مدیریت هر چه بهتر مگاپروژه‌های پیچیده در صنعت هوایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. فاطمی، سیدمحمدهادی، «تعیین نقاط ضعف و قوت پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز ایران بر اساس شاخص های اصلی موفقیت پروژه»، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، پروژه، تهران، 1387.
 2. Pitsis, S. Clegg, D. Freeder, S. Sankaran and S. Burdon, Megaprojects redefined complexity vs cost and social imperatives. International Journal of Managing Projects in Business, 11(1), 7-34, 2018.
 3. -T. Youcef Zidanea, “Agnar johansenb, anandasivakumar ekambaram,” Social and Behavioral Sciences, 74, 349-357, 2013.
 4. Alberti, Planning and Appraisal Recommendations for Megaproject Success (Vol. 661). Inter-American Development Bank. 2019.
 5. نقی زاده، محمد؛ منطقی، منوچهر؛ و نوری، فاطمه، «تبیین عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه های طراحی و تجاری سازی محصول جدید در صنعت هوایی»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره: 6، شماره: 4، 1397.
 6. PMI, Project Management Institute. Project Management Body of Knowledge. Four Campus Boulevard, Pennsylvania: PMI (2017).
 7. Simion, “Management methodology for research and development projects. In Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials and Systems, ICAMS 2012 (pp. 597-602),‏ 2012.
 8. IPMA, International Project Management Association. ICB – IPMA Competency Baseline. 2006.
 9. Pollack, C. Biesenthal, S. Sankaran and Clegg, S. “Classics in megaproject management: A structured analysis of three major works,” International Journal of Project Management, 36(2), 372-384, ‏ 2018.
 10. هاتفی, محمدعلی؛ و وهابی، محمدمهدی، «شناسایی خطوط راهنما در مدیریت مگاپروژه های صنعت نفت با استفاده از ارزیابی عوامل موفقیت،» فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی, شماره 2 22پیاپی, 1397, 45-58.
 11. Shenhar and V. Holzmann, “The three secrets of megaproject success: Clear strategic vision, total alignment, and adapting to complexity,” Project Management Journal, 48(6), 29-46, 2017.
 12. Flyvbjerg, “What you should know about megaprojects and why: An overview,” Project Management Journal, 45(2), 2014, 6-19.
 13. Flyvbjerg. “Over budget, over time, over and over again: Managing major projects,” In Morris, P. W. G., Pinto, J. K., and Söderlund, J. (Eds.), The Oxford Handbook of Project Management. 321-344, 2011.
 14. Flyvbjerg, “Introduction: The Iron Law of Megaproject Management. The Oxford Handbook of Megaproject Management. Oxford, England: Oxford University Press, 2016.
 15. Jergeas, “Analysis of the front-end loading of Alberta mega oil sands projects,” Project Management Journal, 39(4), 95- 104, ‏2008.
 16. Dedehayir, T. Nokelainen and S. J. Mäkinen, “Disruptive innovations in complex product systems industries: A case study,” Journal of Engineering and Technology Management, 33, 2014, 174-192.‏
 17. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قیدرخلجانی، جعفر؛ طهماسبی، سیامک؛ و توکلی، غلامرضا «قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری شماره 1، دوره 4، 1395.
 18. G. Geraldi and G. Adlbrecht, “On faith, fact, and interactions in projects,” Project Management Journal, 38, 32-43, 2011.
 19. Bruijn and M. Leijten, “Management characteristics of megaprojects,” In Priemus, H., Flyvbjerg, B. and van Wee, B. (Eds.), Decision Making on Megaprojects: Cost-benefit Analysis, Planning and Innovation, 23-39, 2008.
 20. Kardes, A. Ozturk, S. T. Cavusgil and E. Cavusgil, “Managing global megaprojects: Complexity and risk management,” International Business Review, 22(6), 2013, 905-917.
 21. Kipp, K. Riemer and S. Wiemann, “IT mega projects: What they are and why they are special,” 2008.
 22. Alberti, Planning and Appraisal Recommendations for Megaproject Success Inter-American Development Bank (Vol. 661), 2019.
 23. W. Azim, “Understanding and managing project complexity,” (Doctoral dissertation, University of Manchester), 2010.
 24. Bosch-Rekveldt and H. Moi, “Research into project complexity classification methods,” 22nd IPMA World Congress. Roma, Italy, 2008.
 25. Williams, “An exploration of the extent to which project management practices mediate the relationship between project complexity and project outcomes,” (Doctoral dissertation, Capella University), 2018.
 26. Denicol, A. Davies and I. Krystallis, “What are the causes and cures of poor megaproject performance? A systematic literature review and research agenda,” Project Management Journal, 51(3), 2020, 328-345.‏
 27. A. Patah “The challenge of managing megaprojects. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 8, 1, ‏ 2021.
 28. Jia, P. Xiang and D. Chen “A two-dimensional complexity evaluation model of megaprojects based on structure and attributes,” Ain Shams Engineering Journal, 2022.
 29. Svejvig and P. Andersen. “Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world,” International Journal of Project Management, 33(2), 2015, 278-290.
 30. Biesenthal, S. Clegg, A. Mahalingam and S. Sankaran, “Applying institutional theories to managing megaprojects,” International Journal of Project Management, 36(1), 2018, 43-54. ‏
 31. A. Mir and A. H. Pinnington, “Exploring the value of project management: linking project management performance and project success,” International Journal of Project Management, 32(2), 2014, 202-217.‏
 32. Holzmann, et al. Cracking the Code of Megaproject Innovation: The Case of Boeing’s 787, 2017.
 33. حسن عیسوند. رده بندی هواپیماهای جت آموزشی پیشرفته با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاکسونومی. نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی، 2(16)، 15-31، 1393.
 34. اعلایی، محمد; فرهادی، علی; و خوش چشم، سید علی،« اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیارهو» نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی، 2(21)و 1-16، 1398.
 35. حیدری دهویی، محمدی; و ونکی، غفاری. «انتخاب روش مناسب برای پیش ‏بینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 140» . فصلنامه مدیریت توسعه فناوری .163-194, 1395, 4, 4,
 36. Ramezani, et al. “Institutional analysis of the actors’ roles in the process of national technology megaprojects (Case Study: Two megaprojects in Iran aviation industry),” Journal of Management Improvement, 2021, 15.1: 95-124.‏
 37. Rodriguez-Segura, I. Ortiz-Marcos, J. J. Romero and J. Tafur-Segura, “Critical success factors in large projects in the aerospace and defense sectors,” Journal of Business Research, 69(11), 2016, 5419-5425.‏
 38. Mohseni, A. Tabassi Akhavan, K. Ernawati Mustafa, D. James Bryde, R. Michaelides, “Complexity factors in mega projects: A literature review,” 4th International Conference on Rebuilding Place, 2019.
 39. Chantal. Cantarelli, “Innovation in megaprojects and the role of project complexity,” Production Planning & Control, 1-14, 2020.
 40. کاظم زاده، علی؛  منطقی،  منوچهر؛  طلوعی اشلقی،  عباس؛ و  جدی،  جهانگیر، «مدل‌سازی چالش‌های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی،» مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 4(1) ،53-78.1400.
 41. Floricel, J. L. Michela and S. Piperca, “Complexity, uncertainty-reduction strategies, and project performance,” International Journal of Project Management, 34(7), 1360-1383. 2016.
 42. G. Geraldi and G. Adlbrecht. “On faith, fact, and interactions in projects,” Project Management Journal, 38, 2011, 32-43.
 43. Lehtonen, “Ecological economics and opening up of megaproject appraisal: Lessons from megaproject scholarship and topics for a research programme,” Ecological Economics, 159, 2019, 148-156.‏
 44. Akter, S. Fosso Wamba and S. Dewan, “Why PLS-SEM is suitable for complex modelling? An empirical illustration in big data analytics quality,” Production Planning & Control, 28(11-12), 2017, 1011-1021.
 45. Benitez, J. Henseler, A. Castillo and F. Schuberth, “How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research,” Information and Management, 57(2), 2020, 103168.
 46. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin and R. E., Anderson, Multivariate Data Analysis, 8th Edn London: Cengage, 2018.
 47. عالم تبریز، اکبر؛ و باقرزاده آذر، محمد، «تلفیق ANP فازی و TOPSIS تعدیل شده برای گزینش تأمین-کنندة راهبردی،» نشریۀ پژوهشهای مدیریت. دورة 2، شمارة 3، 1388، 149-181.
 48. رزمی، جعفر؛ صادق عمل نیک، محمد؛ هاشمی، مخمد، «انتخاب تأمین کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی». تهران، نشریة دانشکدة فنی دانشگاه تهران، دورة 42، شمارة 7، 935-946، 1387.
 49. E. Qinghua; Z. Tian and T. Wang, “Performance measurement methods in megaprojects: An analytical review,” International Journal of Project Management, 2022.‏