شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های آنتروپومتریک مؤثر بر عملکرد خلبانان در کابین هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

10.22034/joae.2023.171284

چکیده

با توجه به اهمیت عوامل انسانی و شاخص‌های آنتروپومتریک در عملکرد خلبانان به ویژه در هواپیماهای نظامی، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های آنتروپومتریک مؤثر بر عملکرد خلبانان در داخل کابین هواپیما انجام شده است. روش پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و مرور گسترده پیشینه پژوهش، شاخص‌های اولیه آنتروپومتریک شناسایی و سپس با کمک روش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر نظرات خبرگان پروازی و طب هوافضا به سنجش تأثیر و اولویت شاخص‌های شناسایی شده پرداخته می‌شود. ابزار تحلیل داده‌ها نرم‌افزار EXCEL و SPSS می‌باشد. با توجه به نرمال نبودن داده‌ها در بخش تحلیل استنباطی از آزمون‌های آماری ناپارامتریک (آزمون دوجمله‌ای) و برای بررسی تفاوت اولویت‌ متغییرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش شاخص‌ها و فاکتورهای مهم و اولویت‌دار این عرصه را مشخص کرد. بر این مبنا، شاخص‌های مهم و تأثیرگذار حیاتی به ترتیب اولویت عبارتند از: «وزن، ارتفاع شانه در حالت ایستاده، قد، ارتفاع چشم ایستاده، ارتفاع چشم نشسته، ارتفاع در حالت نشسسته، ارتفاع زانو در حالت نشسته و ...». اولویت‌بندی شاخص‌ها می‌تواند ملاک‌ها و معیارهایی برای گزینش دانشجویان خلبانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش خلبانی از سویی و از دیگر سو تخصیص خلبانان به هواپیماهای متناسب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توجه به شاخص‌های آنتروپومتریک می‌تواند در مراکز طراحی هواپیما (نظامی و کشوری) بهره‌برداری شود.

کلیدواژه‌ها


 • Da Silva, G. V., Zehner, G. F. and Hudson, J. A., “Comparison of univariate and multivariate anthropometric design requirements methods for flight deck design application”, Ergonomics, 63(9), 1133-1149, 2020.
 • Moczynski, A. N., Weisenbach, C. A. and McGhee, J. S., “Assessment of US army anthropometric standards and methodology for flight school accession”, Army Aeromedical Research Laboratory Fort Rucker United States, 2018.
 • Moczynski A. N., Weisenbach C. A. and McGhee J. S., “Retrospective assessment of U. S. Army aviator anthropometric screening process”, Aerospace Medical Human Performance, 91(9), 725-731, 2020.
 • مرادی، مصطفی؛ رودباری، علیرضا؛ ضرغامی، حمیدرضا و لطفئی، هادی، «ارائه و پیاده‌سازی الگوی تعیین نوع هواپیمای خلبانان مبتنی بر فاکتورهای آنتروپومتریک»، نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی، 23(1)، 32-18،
 • مرادی، مصطفی« ارائه و پیاده‌سازی الگوی تعیین نوع هواپیمای خلبانان مبتنی بر فاکتورهای آنتروپومتریک برای کاهش سوانح هوایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (سوانح)، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران. 1398.
 • صادقی، فاطمه؛ مظلومی، عادل؛ و کاظمی، زینب، «بررسی ابعاد آنتروپومتریکی در میان شاغلین ایرانی با قومیت فارس در کارخانجات استان‌های تهران»، اصفهان و فارس. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، ۵ (۱) ، ۴۵-۳۴،
 • زرین کفش، مجید؛ حلوانی، غلامحسین؛ فالح، حسین؛ و عسگری، مهسا، «تعیین مشخصه‌های آنتروپومتریک نوآموزان 2 تا 6 سال مهدکودک و پیش‌دبستانی‌های شهر اصفهان در سال 396»، بهداشت‌کار و ارتقاء سلامت، 3(3)، 277-259، 1398.
 • Zehner, G. F. and J. A. Hudson, body size accommodation in USAF aircraft, technical report AFRL-HE-WP-TR-2002-0118, crew system interface division, human effectiveness directorate, wright-patters on AFB, OH, January, 2002.
 • مرکز سلامت محیط و کار پژوهشکده محیط‌زیست، «شاخص‌های آنتروپومتریکی استاتیکی کارگران ایرانی: الزامات، دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار»، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1392.
 • برارپور، ابراهیم؛ و دبیدی روشن، ولی ا...، «بررسی ارتباط بین شاخص‌های آنتروپومتری و آمادگی قلبی عروقی در نظامیان»، مجله طب نظامی، 23(2)، 105-112، 1400.
 • Buckle, P. W., David, G. C. and Kimber, A. C., "Flight deck design and pilot selection: anthropometric considerations," Aviation, Space, and Environmental Medicine, 61(12), 1084-1079, 1990.
 • Lee, W., Jung, K., Jeong, J., Park, J., Cho, J., Kim, H. and You, H., “An anthropometric analysis of Korean male helicopter pilots for helicopter cockpit design”, Ergonomics, 56(5), 879-887, 2013.
 • Pourtaghi, G., Valipour, F., Sadeghialavi, H. and Lahmi, M. A., “Anthropometric characteristics of Iranian military personnel and their changes over recent years”, The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 5(3), 115, 2014.
 • Moiseev, Y. B., Strakhov, A. Y. and Ignatovich, S. N., “On the question of the anthropometric characteristics of modern pilots”, Voenno-medicinskij žurnal, 339(5), 66-68, 2018.
 • Fallah Mohammadi, M. and Sobhani, V., “Correlation between anthropometric characteristics, core muscle endurance, and dynamic postural stability (DPSI) among military personnel”. Nurse and Physician Within War, 7(23), 39-45, 2019.