بهینه سازی هدایت فاز میانی یک پرتابه با استفاده از الگوریتم حرکت توده ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع هوافضا

چکیده

در این مقاله، به مسئله هدایت در فاز میانی پرواز یک پرتابه با هدف تامین الزامات و محدودیتهای ورود به فاز آشسیانه‌یابی آن پرداخته شده است. این الزامات و محدودیتها معمولا  برای سیستمهای ارزان­قیمت که ملزم به افزایش برد خود شده­اند بوجود می­آید و شامل میدان دید، زاویه تقدم (زاویه دید) و زاویه پروازی (زاویه برخورد) پرتابه در کنار میزان تلاش کنترلی حاصله در فاز میانی است. بدیهی است که درصورت تحقق الزامات مزبور، میزان موفقیت ماموریت پرتابه افزایش می­یابد. لذا با توجه به اهمیت مسئله و علیرغم کارهای متنوع و پراکنده­ای که تاکنون انجام شده، در این تحقیق، ابتدا مسئله بهینه سازی هدایت فاز میانی پرتابه براساس تابع عملکرد متشکل از معیار تلاش کنترلی و همچنین مقادیر نهایی زاویه تقدم و زاویه پروازی در فاز میانی بعنوان توابع جریمه تعریف شده است. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات، فرامین شتاب بهینه تولید شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی که با روش دیگر مقایسه گردیده، نشان از عملکرد مناسب الگوریتم مربوطه و قابلیت آن برای حل مدلهای پیچیده تر دارد.

کلیدواژه‌ها


[1].Yung-Lung Lee, The Design of a Modified PSO Guidance Law Using Predictor and LOS Rate. MATEC Web of Conferences 71 , 02001 2016.
[2].B.GYUN PARK, OPTIMAL IMPACT ANGLE CONSTRAINED GUIDANCE WITH THE SEEKER’S LOCK-ON CONDITION. KSIAM Vol.19, No.3, 289–303, 2015.
[3].C.Chun Kung, MISSILE GUIDANCE ALGORITHM DESIGN USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION, Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, Vol. 37, No. 3, 2013.
[4].B.Ju Jeon, Optimal Midcourse Guidance Law with Flight Path Angle and Lead Angle Constraints to Reach Circular Target Area, 19th IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace, , pp. 336-340, 2013.
[5].N. Dwivedi, P & G. Bhale, Prashant & Bhattacharyya, Abhijit & Padhi, R, Lead Angle Constrained Optimal Midcourse Guidance .10.2514/6.2013.
[6].L.Hassan, An Optimal Fuzzy Logic Guidance Law using Particle Swarm Optimization, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887).Volume 69– No.3, May 2013.
[7].B.Gyun Park, Optimal impact angle control guidance law considering the seeker’s field-of-view limits , J Aerospace Engineering, pp. 1347–1364, 2012.
[8].E.J Ohlmeyer, OPTIMAL MIDCOURSE GUIDANCE LAW WITH NEURAL NETWORKS, 15th Triennial World Congress, Barcelona, Spain, pp. 109-113,2002.
[9]. ر.حسامی رستمی و ع.طلوعی،« طراحی مسیر بهینه فاز میانی موشک زمین به هوا با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و حرکت گروهی ذرات»،پایان نامه کارشناسی ارشد،1394
 [10]. م. نیکوسخن و س.ی. نبوی و ه. نوبهاری،« قوانین هدایت بهینه فاز میانی موشک های زمین به هوا»در ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران،اسفند 1385.