بهینه‌سازی پارامترهای قانون هدایت تاکتیکی موشک مبتنی بر الگوریتم‌ فرا ابتکاری جستجوی گرانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء

چکیده

آنچه در این مطالعه دنبال می‌شود بهینه‌سازی قانون هدایت تناسبی دو نقطه موشک مبتنی بر الگوریتم‌ فرابتکاری جستجوی گرانشی است. بدین منظور، نخست به مدل‌سازی معادلات جرم نقطه‌ای پنج‌‌درجه‌‌آزادی موشک می‌پردازیم. سپس قانون هدایت تناسبی خالص به منظور رهگیری هدف توسط موشک شبیه‌سازی می‌شود. در گام بعد، پارامترهای قانون هدایت را توسط الگوریتم جستجوی گرانشی بهینه می‌‌کنیم. در نهایت، نتایج مسیر حرکت موشک و هدف در صفحه افق و صفحه قائم، فرامین شتاب و همچنین فاصله ازدست‌دهی عمود بر خط‌دید برحسب زمان را رسم خواهیم نمود. همچنین تاثیر جبران‌سازی شتاب محوری، جبران‌سازی شتاب جاذبه، فرکانس به‌روز رسانی فرامینِ شتاب، برد کورشدن جستجوگر و بیشینه‌ی نرخ زاویه‌ای جستجوگر بر قانون هدایت را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


 • Siouris, G.M, “Missile Guidance and Control Systems”, springer, November, 2003.
 • Kuroda, T., Imado, F, “Advanced Missile Guidance System Against Very High Speed Target”, AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, Washington, DC, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1988.
 • Massoumnia, M. A, “Optimal Midcourse Guidance Law for Fixed-Interval Propulsive Manuevers”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 18, No.3, May-June 1995.
 • Newman, B, “Strategic Intercept Midcourse Guidance Using Modified Zero Effort Miss Steering”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 19, No.1, January-February 1996.
 • Zarchan, P, “Midcourse Guidance Strategic for Exoatmospheric Intercept”, Defense Technical Information Center, 1998.
 • Zarchan, P, “Tactical and Strategic Missile Guidance”, 4th Edition, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002.
 • Karataban, D, “Missile System Design and Optimization Integrated with System Engineering Methodologist” PhD diss., Middle East Technical University, 2019.
 • Moon, GH, Tahk, MJ, Son, J, “Generalized Polynomial Guidance for Terminal Velocity Control of Tactical Ballistic Missiles” International Journal of Aeronautical and Space Sciences. 2020.
 • Brian, G, Furfaro, R, and Linares, R, “A Guidance Law for Terminal Phase Exo-Atmospheric Interception Against a Maneuvering Target using Angle-Only Measurements Optimized using Reinforcement Meta-Learning” In AIAA Scitech 2020 Forum, p. 0609. 2020.
 • Chai, R., Savvaris, A., & Chai, S. “Integrated Missile Guidance and Control using Optimization-based Predictive Control” Nonlinear Dynamics, 96(2), 997-1015, 2019.
 • Wu, Z., Fang, Y., & Fu, W., “Cooperative Optimal Mid-course Guidance Laws with Parameter Optimization” In 2020 39th Chinese Control Conference (CCC), pp. 3403-3408, IEEE, 2020.
 • In-Joong, H, and Chong, S “Design of a CLOS Guidance Law via Feedback Linearization” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 28.1, p.p 51-63, 1992.
 • ع. راشدی، ح. نظام آبادی پور، "بهینه‌یابی گرانشی"، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرکز نحقیقات مخابرات تهران، 1386.
 • ع. راشدی، ح. نظام آبادی پور و س. سریزدی، "الگوریتم جستجوی گرانشی باینری"، اولین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند، مشهد،1386.
 • Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J, “Fundamentals of Physics” John Wiley & Sons, 2013.
 • Schutz, B., “Gravity from the Ground up: An Introductory Guide to Gravity and General Relativity” Cambridge University Press, 2003.
 • Mansouri, R., Nasseri, F., & Khorrami, M. “Effective time variation of G in a model universe with variable space dimension” Physics Letters A, 259(3-4), 194-200, 1999.
 • Rashedi, E., Nezamabadi-Pour, H., & Saryazdi, S. “GSA: a Gravitational Search Algorithm” Information sciences, 179(13), 2232-2248, 2009.