اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 دکترای هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

لزوم حفظ سرمایه­های کشور، استفاده عقلانی و برنامه­ریزی­شده به همراه ارزیابی و نگهداری و تعمیرات به­موقع ماشین­آلات و تجهیزات را الزامی می­سازد. از این رو این پژوهش با هدف اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما در نهاجا انجام شده است. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان نگهداری و تعمیرات نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا می­باشند که با یک ضریب حفاظتی، تعداد 75 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و به­منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون آماری T استیودنت، ANP فازی و دیمتل فازی استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که «منابع انسانی»، «منابع سرمایه­ای»، «عوامل اقتصادی»، «منابع انسانی کارفرمایی» و «سن ناوگان هوایی» بر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات تأثیر دارند. از بین این عوامل؛ «منابع انسانی»، «منابع کارفرمایی انسانی»، «منابع سرمایه­ای» و «سن ناوگان هوایی» بر «عوامل اقتصادی» تاثیر زیادی می­گذارند و در نهایت، «عوامل اقتصادی» در رتبه اول، «منابع انسانی کارفرمایی»، «منابع سرمایه­ای»، «سن ناوگان»و «منابع انسانی» در رتبه­های بعدی قرار دارند. به منظور صرفه­جویی اقتصادی و مقابله با شرایط خاص حاکم بر کشور (شرایط اقتصادی و سیاسی) در شرایط کنونی که امکان خرید ناوگان را سخت یا غیرممکن می­سازد، موضوع نگهداری و تعمیرات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از آخرین یافته­های علمی و الگوهای نگهداری و تعمیرات استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 • Bartz T, Mairesse Siluk JC, Barth Bartz AP, Improvement of industrial performance with TPM implementation. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 20(1):2-19, 2014
 • Majumdar JP, Murali Manohar B., Implementing TPM programme as a TQM tool in Indian manufacturing industries. Asian Journal on Quality,13(2):185-198, 2012
 • Dorri, M., Kazemipour, H., & Peydaei, M. M. Proposing a Model for the Selection of Repair and Maintenance Strategy for It Systems with the Help of Dematel and ANP Fuzzy Process. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(2527), 1-17. 2014.
 • رنجبر، محمدجواد، احمد کمالی، حسن خادمی‎زارع، و آرش شاهین، اولویت­بندی استراتژی‎های نگهداری و تعمیرات به کمک توابع قابلیت اطمینان و تصمیم­گیری فازی: با مطالعه موردی در صنعت سیمان، نهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1391
 • مرتضوی، سید محمد امین، اولویت­بندی کلیه خطوط لوله نفت و گاز با روش MCDM جهت انجام نگهداری و تعمیرات به موقع و پیشگیری از وقوع حوادث، متخصصان جوان صنعت نفت، 13(2): 53-64، 1391
 • Kiyak, E. The effects of aircraft preventive maintenance on reliability. International journal of applied mathematics and informatics 6, no. 1, 9-16, 2012
 • حاج شیر محمدی، علی، برنامه­ریزی نگهداری و تعمیراتات، چاپ نهم، اصفهان، انتشارات غزل، 1383
 • Pourjavad, E., Shirouyehzad, H., & Shahin, A., Selecting maintenance strategy in mining industry by analytic network process and TOPSIS, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 15(2), 171-192, 2013
 • Atak, Ahmet, and Sytze Kingma, "Safety culture in an aircraft maintenance organisation: A view from the inside." Safety science 49, no. 2, 268-278, 2011
 • خالقیان محسن، محمدیان مجید، انواع خوردگی و آشکارسازی آن در صنایع هواپیمایی، دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب 1387
 • کیانی فلاورجانی فرهاد، افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره­گیری از پهپاد در نیروی انتظامی و یگان­های مرزبانی، نشریه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، دوره 5، شماره 10، صفحه 1-16، 1393
 • Liu, Q., Dong, M., Chen, F. F., Lv, W., & Ye, C. Single-machine-based joint optimization of predictive maintenance planning and production scheduling. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 55, 173-182, 2019.
 • Xiao, L., Song, S., Chen, X., & Coit, D.W. Joint optimization of production scheduling and machine group preventive maintenance. Reliability Engineering & System Safety, 146, 68-78, 2016.
 • برجعلی لو، نعیمه و همکاران، ارائه مدل سنجش ارزیابی عملکرد تعمیرات و نگهداری هواپیما، نشریه علمی – پژوهشی مهندسی هوانوردی، سال پانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان، 40-24. 1391
 • کریمی، تورج، و علی محقر، اولویت­بندی فعالیت­های نگهداری و تعمیرات با استفاده از DEA/AHP،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا، 1385
 • نوروزی نودهی عزیز، رجبی فرزین، شیبت­الحمدی سید احمد، اولویت‌بندی شاخص‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان با استفاده از مدل‌های ریاضی و الگوی M.A.R.T، اولین کنفرانس بین­المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست1391
 • میرمحمدصادقی سیدجواد, عاشوری حجت, امیری دلویی الهه، توسعه الگوریتم اولویت بندی و برنامه ریزی برای نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن ایران، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره  23, شماره  3، صفحه 376 تا صفحه 388، 1391
 • قدیریان دهکردی، پژمان؛ ملاوردی اصفهانی، ناصر، مدل جدید برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی. دوازدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، 1394
 • قاسمی، بهزاد، کشاورزی رضا، ارزیابی و رتبه­بندی عوامل کیفیت خدمات خطوط هوایی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، 1392
 • کیانی فلاورجانی، فرهاد، تدوین الگوریتم پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک هواپیمای مسافربری با رویکرد حداقل نقش خطاهای انسانی در سوانح هوایی، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، 1393
 • قراخانی، داود، رضایی، رسول، سعیدی، سعید، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت خدمات نگهداری و تعمیر وسایل پرنده، با استفاده از تکنیک ANP فازی، ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، 1395
 • Liu, CH-L., Wang, J-J., Unrelated Parallel-Machine Scheduling with Controllable Processing Times and Impact of Deteriorating Maintenance Activities under Consideration, Asia Pac. J. Oper. Res, Vol 33, Issue 01,2016
 • Froger, A., Gendreau, M.,    Mendoza, J.,    Pinson, E.,    Rousseau, L-M. Maintenance scheduling in the electricity industry: A literature review. European Journal of Operational Research, Vol 251, Issue 3, 16, P. 695–706. 2016
 • Lee, Y., Choi, J., Jung, M., Smarter Visual System of Generator Maintenance Scheduling Including Multi-Objective Functions by GA. IFAC-PapersOnLine, Vol 49, Issue 27, 2016, P. 212-217, 2016
 • Li, R., Ma, H. Integrating Preventive Maintenance Planning and Production Scheduling under Reentrant Job Shop. Mathematical Problems in Engineering, 2017.
 • Arunraj, N. S., & Maiti, J. Risk-based maintenance policy selection using AHP and goal programming. Safety science, 48(2), 238-247, 2010
 • Balaji, G., Balamurugan. R., Lakshminarasimman, L. Mathematical approach assisted differential evolution for generator maintenance scheduling. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol 82, P. 508–518, 2016
 • Lei, X.,   Sandborn, P., Maintenance scheduling based on remaining useful life predictions for wind farms managed using power purchase agreements. Renewable Energy, 2017.