شناسائی شایستگی های اساتید در حوزه هوانوردی: مورد مطالعه اساتید خلبانان شکاری دانشکده پرواز دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر شایستگی اساتید خلبان در دانشگاه هوایی شهید ستاری صورت گرفت. به همین منظور، ابتدا پیشینه مرور شد و چارجوب نظری پژوهش تدوین و سپس با مصاحبه با مطلعان کلیدی تعدیل گردید. در ادامه، محقق پرسشنامه ایی را طراحی نمود که روایی و پایایی آن با استفاده فنون آماری و روش شناسی مورد تایید قرار گرفت. سپس، پرسشنامه تدوین شده در بین اساتید خلبان دانشگاه هوایی شهید ستاری توزیع و پس از 2 ماه پیگیری مداوم، 68 پرسشنامه بازگشت داده شد که 61 مورد از آنها دارای شرایط لازم جهت ورود به نرم افزار و مبنای تحلیل های پژوهش را تشکیل دادند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که تمامی متغیرهای  مشاهده پذیر دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مکنون خود هستند و با توجه به شاخص های PLS، از مطلوبیت لازم برای سنجش متغیر مکنون متناظر خود برخوردار هستند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که همگی متغیرهای مکنون، ، دارای بار عاملی مناسب و تاثیر معنی دار بر سازه ی مربوط به خود هستند. به عبارتی دیگر، تمامی مولفه­ها ، دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی متغیرهای مکنون مربوط به خود بوده و می‌توانند شایستگی اساتید خلبان در  دانشگاه هوایی شهید ستاری را پیش بینی نمایند و به عنوان عوامل زیر بنایی آن به شمار روند.در بین عوامل شناسایی شده بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به شایستگی آموزشی، حرفه ای، فردی، تحقیقاتی، نگرشی، سازمانی، رهبری، اخلاقی و نظامی می باشد.

کلیدواژه‌ها