نظارت مداوم چندفروندی به‌وسیله الگوهای پیمایشی پایه با هدف کمینه‌سازی زمان بازبینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از پهپادها در بسیاری از ماموریت‌های هوایی نظیر جستجو، نجات، گشت‌زنی‌های مرزی و نظارت‌های نظامی متداول شده‌است که با توجه به پچیدگی و گستردگی این ماموریت‌ها معمولا از دسته‌‌های چندفروندی آنها استفاده می‌شود. نظارت مداوم یکی از مساله‌های مطرح گشت‌زنی‌های هوایی می‌باشد که علیرغم پیچیدگی‌های حاکم بر محیط و شیوه‌های گشت‌زنی می‌توان با روش‌های پیمایشی پایه آن را ساده‌سازی نمود. بحث اصلی مطرح در این موضوع کمینه‌سازی بیشترین زمان بازبینی حادث‌شده در منطقه پیمایش می‌باشد. در این مقاله ضمن تشریح حالت‌های مختلف پیمایش و گشت‌زنی برای سامانه‌های هوایی تک و چند فروندی، رابطه‌ زمان کمینه بازبینی استخراج و برای یک پهپاد مشخص با قیود بیان‌شده، ارتباط آن با دیگر پارامترهای پروازی بررسی شده‌است. همچنین تاثیر تغییر تعداد عامل‌ها و سرعت بر کارایی نظارت مداوم و کمینه‌سازی زمان بازبینی ارزیابی شده و با حالت‌های دیگر پیمایش مقایسه گردید. نتیجه کارکردهای بیان‌شده در این مقاله، بسط و توسعه روابط پایه نظارت مداوم برای تعداد عامل‌های مشخص به سایر شرایط یا سایر رفتارهای پیمایشی است. نتایج این مقاله بیانگر کارایی بالای روش‌های پیمایشی پایه گفته‌شده برای الگوهای چندفروندی مشخص می‌باشد؛ همچنین برای محیطی با پهنه مشخص و با توجه به قابلیت‌ها و پارامترهای پهپاد، می‌توان زمان‌ بازبینی را به‌عنوان یک پارامتر وابسته بر اساس تعداد مشخص پهپاد محاسبه نمود و یا تابع تعداد فروندهای موردنظر به ازای زمان بازبینی ثابت را با دقت مطلوب تعیین نمود. نتایج نشان می‌دهد که در سرعت‌های بالای پهپاد موردنظر، افزایش تعداد پهپاد در یک مساحت مشخص، کارایی چندانی در بهبود کمینه زمان بازبینی ندارد و بازه‌ای بر اساس سرعت و تعداد پهپادها می‌توان تعیین نمود که در این بازه زمان بیشنه بازبینی همواره کمینه باشد.

کلیدواژه‌ها