بررسی عددی تاثیر هندسه سطح مقطع در نویز حاصل از جریان باد حول مدل‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر از توانایی های نرم افزار فلوئنت برای محاسبه و مقایسه صدای حاصل از عبور جریان هوا از روی چند هندسه با سطح مقطع مختلف استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این شبیه سازی، ترکیب مدل آشفتگی شبیه سازی گردابه بزرگ  و مدل آکوستیکی فاکس ویلیام هاوکینگز  است. هندسه‌های مورد بررسی، سطح مقطع های دایره‌، مربع و مثلث می باشند. هدف از این بررسی، علاوه بر بررسی توانایی و دقت حل عددی در محاسبه صدای حاصل از جریان در دوردست، یافتن ماکزیمم مقدار سطح فشار صوت مربوط به هر کدام از سطوح مقطع پایه است. مقایسه صدای محاسبه شده در حل عددی با نتایج تجربی توسط دو میکروفون که در میدان حل عددی در فواصل دور تعریف شده‌اند، انجام می‌شود. پس از انجام محاسبات لازم، نتایج مدل‌سازی به‌صورت منحنی‌های سطح فشار صوت تولید شده با استفاده از خروجی‌های حل توربولانس و به کمک آنالوژی آکوستیکی در محل گیرنده مشخص، ارائه شده‌است. مطابق انتظار، فشار صوتی دریافت شده در گیرنده دورتر کمتر و زمان رسیدن صوت به آن بیشتر است. همچنین نتایج حل نشان می دهد که ماکزیمم سطح فشار صوت در سرعت یکسان برای سطح مقطع دایره‌ای بیشتر از سطح مقطع مثلثی و برای سطح مقطع مثلثی بیشتر از سطح مقطع مربعی است.

کلیدواژه‌ها